Valmistaudu ylivertaisella strategialla, ja saavuta riittävän täsmällinen osaaminen

Oikeustieteellisen valintakokeessa ei riitä pintatasoinen yleisluontoinen osaaminen. Menestyminen vaatii täsmällistä osaamista ja toimivaa strategiaa sen saavuttamiseksi.

Supertreenin henkilökohtainen palaute yhdistettynä treenausmenetelmään on ylivertaisen strategian perusta.

 

Supertreeni tarjoaa sinulle henkilökohtaista tukea täsmällisen osaamisen saavuttamiseen. Saat henkilökohtaista palautetta ja vastauksia kysymyksiisi yksityisviesteillä.

Kun valmistaudut tällä ylivertaisella strategialla, riittävän täsmällisen osaamisen saavuttaminen ei jää sattumasta kiinni.
Kirjoittaja: Niko Puranen (Juristi, OTM)

Miten pääset sisään oikeustieteelliseen?

Reilun kuukauden intensiivisen valintakokeeseen lukemisen jälkeen, on turhauttavaa saada eteensä koe, jonka kysymyksiin ei osaa vastata riittävän täsmällisesti. Turhautumista lisää se, että kysymykset tuntuvat lähtökohdiltaan erittäin tutuilta.

Täsmällinen vastaaminen edellyttää täsmällistä harjoittelua. Supertreeni tarjoaa Perustreeniin verrattuna paremman tuen valintakokeen täsmällisyyden vaatimuksen oppimiseen.

 

Mitä treenausmenetelmä tarkoittaa?

Monet oikikseen valmentamani hakijat ovat päässeet sisään 6–8 tunnin tehokkaalla opiskelulla päivässä, koska he ovat käyttäneet tehokkaan oppimisen menetelmiä ja loppuajan oikeasti palautuneet.

Tehokkaisiin oppimistapoihin keskittymällä lukupäivistä ei tule sietämättömän pitkiä, vaan normaalin työpäivän pituisia. Tauotusta lukupäivissä on normaalia työpäivää enemmän, mutta tehokas työskentelyaika vastaa korkeintaan normaalia työpäivää.

Jokaisella meistä on oma Pareto-optimaalinen päivittäinen lukuaika, jonka täyttymisen jälkeen et enää hyödy opiskeluun käyttämästäsi lisäajasta. Sen sijaan kuormituksen kasvaessa alkaa kasvamaan myös riskit loppuun palaamiseen ja totaaliseen innostuksen menettämiseen.

Pareto-optimaalisen tasapainon löytäminen ei ole helppoa, jos lukupäiväsi koostuvat passiivisesta kuuntelusta esimerkiksi luentojen tai äänikirjojen muodossa. Passiivinen kuuntelu ei ole optimaalisin tapa oppia sellaista aineistoa, joka vaatii yksityiskohtaista ja täsmällistä osaamista.

Valintakokeessa voit huomata täsmällisen osaamisen puuttumisen siitä, että kokeessa kysyttävät asiat vaikuttavat tutuilta, muttet osaa täsmällisesti vastata kysymykseen.

Passiivisen kuuntelun ja opiskelun sijaan voimavarat kannattaa panostaa aktiiviseen oppimiseen. Oikeustieteellisen valintakokeeseen lukiessa tämä tarkoittaa erityisesti tekstin työstämistä sisäistämismenetelmän avulla helpommin opittavampaan muotoon.

Lähtökohtaisesti valintakoekirjat ovat melkoista sillisalaattia, mutta systematisoimalla ja tulkitsemalla tekstiä niistä tulee helpommin opittavia. Kun sisällöstä korostaa olennaiset asiat havainnollistetussa muodossa, niin tekstiseinästä tulee helposti omaksuttavia viipaleita.

Tämä oivallus on auttanut monia lukemaan tehokkaammin valintakokeeseen. Lyhyesti tämän oivalluksen voi ilmaista niin, että tekstiä on työstettävä ­– ei luettava kuin romaania.

Mitä enemmän prosessointia aivoissasi tapahtuu, sitä tehokkaampaa oppiminen on.

Koko treenausmenetelmän ytimessä on konstruktivistinen oppimiskäsitys, jota sovelletaan oikeustieteellisen tiedon omaksumisen menetelmiin. Treenausmenetelmän kehittämisen taustalla on useiden tuhansien tuntien juridisen valmentamisen kokemus ja tutkimustietoon perehtyminen.

Miten konstruktivistinen valmennus eroaa perinteisestä behavioristisesta valmennuksesta?

Harva tuntee erilaisten oppimisnäkemysten eroja, jonka takia harva osaa kiinnittää huomiota valmentajansa oppimisnäkemykseen. Valmennuksen oppimiskäsitys pitäisi kuitenkin olla erittäin keskeinen kriteeri valmennusta valittaessa.

Erilaisia oppimiskäsityksiä on useita, mutta käytännössä valtaosa oikeustieteellisen pääsykoevalmennuksista rakentuu pääosin behavioristisen oppimisnäkemyksen varaan. Todennäköisesti monet valmentajat eivät ole edes miettineet oppimisnäkemystään, koska sen verran vähän kukaan tuo esiin oppimisnäkemystä, johon valmennus perustuu.

Treeniohjelmissa noudatettava oppimisnäkemys pohjautuu konstruktivismiin.

Behavioristinen valmennus Konstruktivistinen valmennus
Oppijan rooli Oppija nähdään tiedon vastaanottajana. Oppija nähdään aktiivisena oppijana.
Lähestymistapa Opettajakeskeinen. Oppijakeskeinen.
Opettajan rooli Opettajan tehtävä on siirtää malleja suoraan oppijalle. Opettajan tehtävä on tukea oppijan tiedon rakentamisen prosessia.
Palaute Välitön palaute oikeasta ja väärästä vastauksesta tärkeä. Palautteen tehtävä on auttaa ymmärtämään ajatusmalli ratkaisun taustalla.
Oppiminen Ärsyke-reaktiokytkentöjen muodostamista. Oppiminen vaatii tiedon prosessointia.
Muistaminen Tiedon pänttäys toistojen kautta on keskeinen tapa oppia ulkoa. Tieto jäsennellään lokeroihin järjestelmällisesti. Kertauksessa vahvistetaan lokerointia.

Oppimisnäkemyksen ero tarkoittaa samalla myös erilaista valmennuksen sisältöä. Behavioristinen valmentaja suosii massaluento-opetusta, kun taas konstruktivistinen valmentaja pyrkii minimoimaan opetusmallit, joissa tietoa yritetään suoraan siirtää opettajalta oppijalle.

Perinteiseen behavioristiseen oppisnäkemykseen nojautuvan valmentajan tunnistaa helposti siitä, että hän korostaa kykyään siirtää tietoa luennoimalla. Tämä johtuu siitä, että behavioristisen käsityksen omaava valmentaja ajattelee oppijaa tyhjänä tauluna, johon hän voi syöttää tietoa.

Konstruktivistinen valmentaja ei ajattele, että tietoa voidaan suoraan siirtää päästä toiseen. Sen sijaan konstruktivistinen valmentaja ajattelee, että valmentajan tehtävä on tukea oppijan tiedon rakentamisen prosessia.

Konstruktivistinen valmennus on tätä itsenäistä tehtävää tiedon rakentamisprosessia tukeva valmennus. Moni sekoittaa itsenäistä työstämistä tukevan valmennuksen itseopiskelukursseihin tai materiaalipaketteihin. 

Supertreeni on konstruktivistinen verkkovalmennus, joka tarjoaa oppimisyhteisön ja analyysityökaluja oman oppimisen tueksi. Supertreeni tarjoaa lisäksi henkilökohtaista tukea pikaviestien ja palautteiden muodossa. 

Miksi oikeustieteellisen valintakokeeseen kannattaa valmistautua juuri konstruktivistisella treenausmenetelmällä?

Sinun kannattaa valita oma oppimistyylisi sen mukaan, millaisia asioita haluat oppia. Jos haluat oppia pelaamaan tennistä, sinun kannattaa enimmäkseen harjoitella liikeratoja käytännössä. Vastaavasti äänikirjoilla voit oppia ymmärtämään paremmin vieraan kielen lausuntaa kuin lukemalla tekstiä. Luennot auttavat hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia.

Oppimistyyliä ei sen sijaan kannata valita oppistyylitestin määrittämän oppistavan mukaan, koska tutkimukset ovat osoittaneet jaottelun auditiivisiin, visuaalisiin ja kinesteettisiin oppijoihin olevan lähinnä humpuukia. Yksilöllisiä eroja oppijoiden välillä on, mutta ne voidaan selittää muilla tekijöillä esimerkiksi motivaatiolla ja älykkyydellä.

Oikeustieteellisen valintakokeeseen lukemisessa tavoitteena on oppia täsmällisesti noin 300 sivua juridista tekstiä olennaisilta osin. Aikaa tähän on varattu kuukausi.

Yleinen virhe on, että hakija käyttää valtavasti aikaa asioiden hahmottamiseen, jolloin asioiden täsmällisen sisäistämisen kanssa tulee kiire.

Valmennuskurssien tuottama materiaali luentoineen on lähinnä valintakoekirjojen sisällön hahmottamista tukevaa materiaalia. Harjoitustehtävät ja harjoituskokeet ovat se osuus materiaalista, jotka tukevat pysyvän muistijäljen saamista.

Sisäistämisen vaiheet

Mikäli valintakokeeseen valmistautumisessa keskittyy liiaksi hahmottamiseen muiden sisäistämisvaiheiden kustannuksella, asioiden täsmällinen oppiminen jää vajavaiseksi.  

Treenausmenetelmän teho perustuu siihen, että hahmottamisvaihetta on nopeutettu. Asioita ei pyritä hahmottamaan lauman tahtiin etenevällä luennolla, vaan tekstin avausten muodossa, jotka antavat sinulle hyvän pohjan jäsenellä tekstiä itsenäisesti. Ymmärtämistä tukee se, että voit kysyä koko valmennuksen ajan sinulle epäselvistä kohdista.

Pysyvän muistijäljen saavuttamista varten treenausmenetelmän mukaiset tehtävät auttavat sinua ymmärtämään, miten vastaukseen on päädytty.

Valintakoekirjallisuutta työstetään enimmäkseen tekstimuodossa, koska tutkimukset ovat osoittaneet lukemisen toimivan kuuntelua paremmin silloin, kun tarkoitus on opetella täsmällisesti yksityiskohtaisia asioita.

Oikeustieteellisen valintakokeessa on nimenomaan kyse täsmällisestä osaamisesta.

Miten treenausmenetelmä tukee oppimistasi?

 • Kerroksittainen rakennettava ymmärrys. Ymmärrys rakennetaan treenausmenetelmässä vähitellen. Tavoitteena on ensin ymmärtää pääpiirteet ennen syvemmälle ymmärtämisen tasolle siirtymistä. Tekstiä luetaan kerroksittain ja vaihe vaiheelta.
 • Uuden tiedon rakentaminen aiemman tietokerroksen päälle. Tekstin työstämisessä kokonaiskuvasta edetään yksityiskohtaisemmalle. Syvemmälle ymmärtämisen tasolle siirtymistä tukevat tekstin avaukset ja erilaiset havainnollistukset. Aikaisemman tiedon päälle rakennetaan uutta tietoa.
 • Kysymällä yli sinulle epäselvistä kohdista. Jos asioiden ymmärtäminen tuottaa sinulle vaikeuksia, voit kysyä apua yhteisöstä, josta tavoitat koko valmennustiimin.
 • Sopiva rytmitys. Valintakokeeseen lukeminen nähdään valmennuksessa kokonaisuutena, johon kuuluu riittävä palautuminen ja sopiva lukemisen jaksottaminen.
 • Pysyvästi oppiminen. Tiedon omaksuminen perustuu asioiden ymmärtämiseen ja ymmärrettyjen asioiden aktiiviseen kertaamiseen. Painopiste oppimisessa on olennaisemmissa asioissa, joita työstetään eniten.
 

Terve! Olen treenausmenetelmän kehittäjä ja pääsykoevalmentaja Niko Puranen. Tavoitteenani on ollut kehittää valmennuskurssi, joka tukee uudistuneeseen oikeustieteellisen valintakokeeseen valmistautumista parhaalla mahdollisella tavalla.

Ohjaan valmennettavia oppimaan aktiivisilla oppimistavoilla passiivisten menetelmien sijaan.

Olen suorittanut oikeustieteen maisterin tutkinnon 2019 Helsingin yliopistossa.

Oikeustieteelliseen valintakokeeseen olen valmentanut kolmen vuoden ajan. Toisin kuin monet muut pääsykoevalmentajat, olen työskennellyt kaikki nämä vuodet eturintamassa valmentaen kaikkia pääsykoekirjoja.

Valmennuskurssini ovat kasvattaneet suosiotaan niin paljon, että olen pestannut avukseni taustatiimin. Toimin edelleen koko valmennuksen vastuuvalmentajana.

Olen valmentajana kärsivällinen, kannustava ja idearikas. Annan kaikkeni sen eteen, että tulet onnistumaan valintakokeessa. 

1. Monivalintatehtävät kattavilla selityksillä

Monivalintatehtävien treenaaminen on tärkeää, koska ensimmäinen osa valintakokeesta sisältää monivalintoja tai mahdollisesti muita automaattisesti tarkistettavia tehtäviä.

Ensimmäisestä osasta jatkoon pääseminen on ehtona sille, että hakijan koko koevastaus tarkistetaan.

Monivalintatehtävissä onnistuminen edellyttää 1) oikean vastauksen tunnistamista ja 2) kysymyksen logiikan ymmärtämistä.

Yleinen hakijoiden tekemä virhe on harjoitella vain oikean vastauksen tunnistamiseen perustuvilla monivalinnoilla, joissa ei selitetä sitä logiikkaa, jolla oikeaan vastaukseen on päädytty.

Pelkästään oikean vastauksen tunnistamista harjoittavat monivalinnat tunnistaa siitä, että oikea vastaus on selitetty suppeasti.

Monivalintatehtävien selitykset saattavat suppeimmillaan olla sellaisia, että niihin on merkitty vain oikea vastausvaihtoehto sekä sivunumerolla viittaus kirjaan. Joskus oikea vastaus on voitu selittää muutamalla sanalla kertomatta, miten ratkaisu on pääteltävissä.

Suppeat monivalintatehtävien selitykset auttavat tunnistamaan oikeita vastauksia siinä muodossa kuin kysymykset on esitetty. Jos valintakokeessa esitetään samasta kohdasta toisella logiikalla kysymys, on suuri riski, että vastaa kysymykseen väärällä logiikalla.

Monivalintoihin ei tulisi valmistautua pänttäämällä oikeita vastauksia harjoitustehtäviin. Sen sijaan tulisi pyrkiä sisäistämään kysymyksen logiikka ja ymmärtämään, miksi mikäkin vastaus on oikea.

Kysymyksen logiikan ymmärtäminen on tärkeää, koska logiikkaa muuttamalla samasta kohdasta saa tehtyä kymmeniä erilaisia kysymyksiä.

Monivalintatehtävien harjoittelussa tulisi painottaa sitä, että ymmärtää kysymyksessä käytetyn logiikan. Millä perusteella väärä vastaus on väärä ja oikea vastaus oikea?

Treenausmenetelmään kuuluu kattavat selitykset monivalintoihin, jotta pystyt ymmärtämään, millaisen päättelyketjun kautta oikeaan vastaukseen on päädytty. Tällaiset tehtävät auttavat sinua treenaamaan paitsi oikean vastauksen tunnistamista niin myös kysymyksen logiikan ymmärtämistä.

Aineistopohjaisiin monivalintoihin vastaamista voit alkaa opetella jo ennen valintakoemateriaalin ilmestymistä, sillä kaikkiin valmennusohjelmiin sisältyy Oikistreeni, jossa ilmestyy ennen valintakoetta yli 10 aineistopohjaista monivalintatehtävää.

Kurssilla monivalintatehtävissä käytetään valintakoetta vastaavaa pistetystä, jossa vääristä vastauksista saa miinuspisteen. Tällaiseen pisteytysmalliin kannattaa totutella jo ennen valintakoetta, jotta oppii sen, miten arvaaminen ei kannata.

Vastaamisen jälkeen pääset vertailemaan vastaustasi aiempiin vastauksiin ja muiden kurssilaisten vastauksiin vastausanalyysin kaavioiden avulla.

Aineistopohjaiset monivalinnat (Oikistreeni)

Valintakoekirjoihin perustuvat monivalinnat

11 harjoitustehtävää

10 harjoitustehtävää

✓ Kysymyksen logiikan selittävät selitykset

✓ Kysymyksen logiikan selittävät selitykset

✓ Jokaisessa tehtävässä 10 kysymystä tai 10 pisteytettyä kohtaa.

✓ Jokaisessa tehtävässä 10 kysymystä tai 10 pisteytettyä kohtaa.

✓ Vastausanalyysi

✓ Vastausanalyysi

 

 

 

 

2. Kirjalliset tehtävät

Oikeustieteelliseen valintakokeen toinen osio sisältää kirjallisia tehtäviä. Kirjallisissa tehtäviin vastaamisessa korostuu vastaustekniikka.

Kirjalliset tehtävät voivat olla esseitä, käsitteen selityksiä, oikeustapauksia, aineistotehtäviä tai soveltavia kirjallisia tehtäviä. Kirjallisissa tehtävissä on tärkeää olla riittävän täsmällinen.

Kirjallisten tehtävien tekeminen on hyödyllistä, sillä ne auttavat sisäistämään valintakoekirjojen kokonaisuuksia monivalintoja paremmin. Aineistotehtävillä voi puolestaan aloittaa vastaustekniikan harjoittelemisen jo ennen valintakoekirjojen ilmestymistä.

Aineistotehtävien avulla valmennuksessa harjoitellaan perusteellisesti, miten oikeustapaukseen tulee vastata ja esseen rakenteen perusteet.

Harjoitusvaiheessa on tärkeää itsearvioida omia kirjallisia vastauksia. Itsearvioinnin avulla voit oppia ymmärtämään, millaisista asioista voit saada pisteitä.

Itsearvioinnin tukena on pisteytysohje ja mallivastaus. Näiden avulla tehtävät voit arvioida itsenäisesti.

Treenausmenetelmään kuuluu se, että omat vastaukset itsearvioidaan. Tämän tukena on itsearviointityökalu, jonka avulla tehtävät voi pisteyttää kohta kohdalta. 

Henkilökohtainen palaute omasta vastaustekniikasta voi auttaa korjaamaan vastausteknisiä puutteita ja auttaa ymmärtämään täsmällisyyden vaatimusta paremmin. Saat vastaustekniikka palautteen yhdestä aineistotehtävästä ennen valintakoekirjojen ilmestymistä ja valintakokeen henkilökohtaisella palautteella.

Supertreeni sisältää 5 kirjallista lisätehtävää sekä mallivastauksen näihin tehtäviin. (Lisätehtävät eivät sisällä itsearviointityökalua).

Aineistopohjaiset kirjalliset tehtävät (Oikistreeni)

Valintakoekirjoihin perustuvat kirjalliset tehtävät

10 harjoitustehtävää

10 harjoitustehtävää

✓ Mallivastaus

✓ Mallivastaus

✓ Jokaisessa tehtävässä 10 pisteytettyä kohtaa.

✓ Jokaisessa tehtävässä 10 pisteytettyä kohtaa.

✓ Pisteytysmalli & itsearviointityökalu

✓ Pisteytysmalli & itsearviointityökalu

✓ Vastausanalyysi

✓ Vastausanalyysi

✓ Analyysivideot kolmesta tehtävästä

 ✓ 5 lisätehtävää ja mallivastausta

 

 
Aineistopohjaiset tehtävät (Oikistreeni)Valintakoekirjoihin perustuvat tehtävät
Tehtävä A1JulkaistuTehtävä 13.5.2022
Tehtävä A2JulkaistuTehtävä 24.5.2022
Tehtävä A3JulkaistuTehtävä 35.5.2022
Tehtävä A4JulkaistuTehtävä 46.5.2022
Tehtävä A5JulkaistuTehtävä 57.5.2022
Tehtävä A6JulkaistuTehtävä 68.5.2022
Tehtävä A7JulkaistuTehtävä 79.5.2022
Tehtävä B1JulkaistuTehtävä 810.5.2022
Tehtävä B2JulkaistuTehtävä 911.5.2022
Tehtävä B3JulkaistuTehtävä 1012.5.2022
Tehtävä B4JulkaistuTehtävä 1113.5.2022
Tehtävä B5JulkaistuTehtävä 1214.5.2022
Tehtävä B69.3.2022Tehtävä 1315.5.2022
Tehtävä B715.3.2022Tehtävä 1416.5.2022
Tehtävä C120.3.2022Tehtävä 1517.5.2022
Tehtävä C225.3.2022Tehtävä 1618.5.2022
Tehtävä C330.3.2022Tehtävä 1719.5.2022
Tehtävä C44.4.2022Tehtävä 1820.5.2022
Tehtävä C59.4.2022Tehtävä 1921.5.2022
Tehtävä C614.4.2022Tehtävä 2022.5.2022
Tehtävä C719.4.2022  

3. Digitaalinen harjoituskoe

Harjoituskoe, oikeustiede

Oikeustieteelliseen valintakoe järjestetään digitaalisena kokeena. Kokeeseen kannattaa tämän vuoksi harjoitella digitaalisen kokeen tapaan verkkoalustalla tehtävällä harjoituskokeella.

Harjoituskoe sisältää valintakokeen tapaan kaksi osiota. Ensimmäinen osio sisältää monivalinnat ja toinen kirjalliset tehtävät. Osa tehtävistä perustuu aineistoon, mutta suurimmalta osin tehtävät perustuvat valintakoekirjoihin. Tehtäviä yhdessä kokeessa on 7–8.

Harjoituskoe eroaa harjoitustehtävistä siinä, että harjoituskokeessa harjoitellaan myös koetilannetta, jossa tehtäviä täytyy tehdä rajoitetussa ajassa. Harjoituskokeessa huomaa myös, kuinka pistevähennykset vaikuttavat kokonaistulokseen.

Harjoituskokeen tulos ei suoraan kerro valintakokeen tulosta. Hyvä harjoituskoe korreloi kuitenkin valintakoetuloksen kanssa tilastollisesti.

Harjoituskoe sisältää mahdollisuuden vertailla tulosta muiden vastauksiin kysymyskohtaisesti anonyymisti. Harjoituskokeen jälkeen ei kannata antaa periksi, vaikka oma sijoitus ei riittäisi kärkeen. Selitys suhteellisen heikkoon sijoitukseen voi olla kurssilaisten korkeassa tasossa. Harjoituskokeessa saadut pisteet eivät ole myöskään suoraan vertailukelpoisia aikaisempien vuosien sisäänpääsyrajoihin. Yleisellä tasolla harjoituskoe mittaa kuitenkin hyvin valintakokeessa menestymisen mahdollisuuksia.

Supertreeniin sisältyy kaksi harjoituskoetta henkilökohtaisella palautteella.  

Digitaalinen harjoituskoe itsearvioinnilla

7–8 tehtävää

✓ Enimmäispisteet 70–80 pistettä

✓ Pisteytysohje, mallivastaus & itsearviointityökalu

✓ Vastausanalyysi

✓ Sisältää: 1 kpl aineistomonivalinta, 1 kpl kirjoihin perustuva yhdistelmävalinta, 2 kpl kirjoihin perustuvaa monivalintaa, 3–4 kirjoihin perustuvaa kirjallista tehtävää.

✓ Suoritusaika 4 tuntia

✓ Saatavilla: 13.5.–23.5.2022

✓ Julkaistaan verkkoalustalla 13.5.2022 klo 14 ja 17.5.2022 klo 14. Ei tulostettavissa. Käytettävä tietokonetta samoin kuin valintakokeessa.

 

4. Tekstin avaukset

Valintakoekirjojen tekstin avaukset tarjoavat sinulle työkalun, joka auttaa sinua ymmärtämään paremmin valintakoekirjojen sisällön.

Aiempien vuosien hakijat ovat kuvailleet tekstin avauksia ajatusten luennaksi ja niiden synnyttävän déjà-vu-kokemuksen. Kyse ei ole siis mistä tahansa nopeasti kyhätystä tiivistelmästä. Oikeastaan tekstin avaukset eroavat tyypillisistä tiivistelmistä monin tavoin.

Tekstin avaukset tukevat olennaisten asioiden erottamista valintakoekirjallisuudesta, koska olennaiset asiat värikoodataan. Lisäksi tekstin avauksissa tuodaan esiin asioiden väliset yhteydet sekä asiat, joita ei pidä sekoittaa toisiinsa.

Näiden lisäksi tekstin olennaiset asiat systematisoidaan uudelleen asiakokonaisuuksittain ja vaikeiden kohtien merkitys tulkitaan auki, jotta ymmärrät, mitä olennaisilla asioilla tarkoitetaan. Tätä ymmärrystä tukee myös käytännön esimerkit.

Tekstin avaukset on suunniteltu nimenomaisesta itsenäisen tiedon rakentamisen prosessin tueksi. On myös hyvä tiedostaa, että tekstin avausten laadinnasta vastaa vuosien kokemuksen omaava juristi.

Tekstin avausten hyödyt

 • Sisäistät valintakoekirjojen tekstin nopeammin.
 • Ymmärrät tekstistä asioita ja yhteyksiä, jotka menevät helposti ohi.
 • Erotat olennaiset asiat, jolloin voit keskittyä niiden opetteluun.
 • Tekstin avausten tuella pystyt tekemään itsellesi muistikortteja olennaisista kohdista kertauksen tueksi. Muistikorttien itse tekeminen on hyvää tekstin prosessointia, jonka takia kukaan ei tee tässä valmennuksessa puolestasi muistikortteja.

Tekstin avaukset

Avaa kaikkien valintakoekirjojen tekstin merkityssisällön

✓ Värikoodatut ja korostetut olennaiset kohdat

✓ Systematisoitu asiakokonaisuuksien mukaan

✓ Selitetty vaikeat käsitteet ja teoriat

✓ Helposti seikoitettavissa olevat asiat merkitty

✓ Yhteen liittyvissä kokonaisuuksissa viittaukset

✓ Käytännön esimerkkejä

✓ Ilmestyy vaiheittain: 23.4.–8.5.2022, jonka jälkeen ilmestyy vielä täydennyksiä opetuksen edetessä.

✓ Julkaistaan verkkoalustalla. Ei ladattavaa versiota. Toimii yleisimmällä selaimilla tietokoneella, tabletilla ja mobiilissa.

Sitaatti valintakoekirjasta:

 • “Julkisen vallankäytön ja viranomaistoiminnan lainalaisuus ankkuroituvat siis oikeusvaltion ideaan. Tämä käy selvästi ilmi myös Suomen perustuslain 2 §:n 3 momentissa määritellystä oikeusvaltioperiaatteesta: “Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.” Säännös sisältää ensinnäkin lainalaisuusperiaatteen, joka edellyttää eduskunnan hyväksymään lakiin sisältyvää toimivaltaperustaa julkisen vallan käyttämiselle. Säännös määrittelee myös lakisidonnaisuuden periaatteen, joka edellyttää, että hallintotehtävän hoitamisessa noudatetaan tarkoin sitä koskevaa lainsäädäntöä.”
– Olli Mäenpää: Julkinen valta ja oikeusvaltio. Oikeuden perusteet 2, s. 5.

Tekstin avaus:

 • Suomen perustuslain 2 §:n 3 momentissa on määritelty oikeusvaltioperiaate:
  • Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. 
   • = Lainalaisuusperiaate = laillisuusperiaate
    • Julkisen vallan käyttämisen toimivallan perustana on oltava eduskunnan hyväksymä laki.
   • [Ks. yhteys kansanvaltaisuusperiaatteeseen]
   • Laillisuusperiaate on kirjattu myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen johdantoon.
  • Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.
   • = Lakisidonnaisuuden periaate 
    • Hallintotehtävän hoitamisessa on noudatettava tarkoin sitä koskevaa lainsäädäntöä.

5. Lakikoonnos

Valintakoekirjoissa on usein paljon sääntöjä, joiden opettelu on erityisen tärkeää. Sääntöjen erottaminen tekstin seasta on usein vaikeaa, sillä osa säännöistä on sisällytetty tekstiin ilman viittausta lakiin. Tekstin avauksissa säännöt jo erotellaan, mutta erillinen lakikoonnos helpottaa sääntöjen opettelussa ja sääntöjen pilkkomisessa.

Lakikoonnos

Koostaa kaikkien valintakoekirjojen lait ja asetukset

✓ Lainkohta

✓ Nimike

✓ Kirjan ilmaisu

✓ Lain sanamuoto

✓ Huomiot

✓ Opettajan arvio tärkeydestä (prioriteetti 1–5)

✓ Ilmestyy vaiheittain 12.5.2022 mennessä.

✓ Julkaistaan verkkoalustalla. Ladattava ja muokattava taulukko, joka toimii Microsoft Excelissä, Google Sheetsissä ja Open Office Calcissa. Esikatselu PDF-muodossa.

6. Astutko kompaan? -visailupeli

Astutko kompaan? -visailupeli lanseerattiin vuonna 2021. Visailupelissä pääset kisailemaan suorassa lähetyksessä muita kurssilaisia vastaan kompakysymyksissä. Kysymyksiä pelissä on yhteensä 20 kpl.

Vastausaika yhteen kysymykseen on rajattu, joten kirjojen selaamiseen ei ole aikaa. Visailupisteitä saa sitä enemmän, mitä nopeammin kysymykseen vastaa. Visailupisteet määrittävät sijoituksen tulostaulussa.

Oikean vastauksen näet heti vastausajan päätteeksi ja juontajana toimiva valmentaja selostaa, miten oikeaan vastaukseen on päädytty.

Supertreenissä on mahdollisuus parantaa omia pisteitä osallistumalla vielä 22.5.2022 klo 19.00–20.00 järjestettävään Astutko kompaan -visailupeliin.

Astutko kompaan? -visailupeli

16.5.2022 klo 19.00–20.00 ja 22.5.2022 klo 19.00–20.00

✓ 20 monivalintakysymystä

✓ Ohjelma järjestetään Zoom-ympäristössä verkkokurssialustalla. Visailupeli on erillinen sovellus, jota voi käyttää puhelimen tai tietokoneen selaimella. Ohjelman katsominen edellyttää nopeaa internet-yhteyttä ja Zoom-yhteensopivaa selainta.

 

7. Selitysvideot

Selitysvideot selittävät kokonaisuuksia ja teorioita, joiden ymmärtämistä video voi tukea. Selitysvideot ovat tarkoituksella mahdollisimman tiiviitä noin 5–15 minuuttia pitkiä käsikirjoitettuja opetusvideoita.

Supertreenissä saat koko videokirjaston käsiin heti videoiden valmistuessa. 

Selitysvideot

5–15 minuutin opetusvideoita 15 kpl

✓ Havainnollistetut selitykset

✓ Aiheena valintakoekirjojen kokonaisuudet ja teoriat

✓ Yhteensä yli 150 minuuttia tehokkaita opetusvideoita

✓ Videot ovat Full HD-laatuisia

✓ Julkaistaan verkkoalustalla 1.5.–22.5.2022

8. Valmennusryhmä 2022

Et joudu valmistautumaan yksin. Valmennusryhmästä saat niin vertaistukea kuin valmennustiimimme tukea valmistautumiseen. Valmennusryhmä on se paikka, josta voit kysyä apua hankalaan tehtävään tai epäselvään kohtaan valintakoekirjassa.

Jokainen kurssilainen esiintyy yhteisössä käyttäjänimellä, jonka voit valita rekisteröinnin yhteydessä. Nimeä on mahdollista myöhemmin muuttaa. Itsestään voi kertoa myös enemmän lisäämällä profiilikuvan ja tietoja itsestä.

Ylläpito tuntee nimimerkkien takana olijat, joten törkyä ei ole yhteisöön tähän mennessä koskaan tullut.

Perinteisesti yhteishenki kurssilla on ollut tsemppaava. Aktiivisuudesta kiitos kuuluu kuitenkin mahtaville kurssilaisille.

Supertreenissä sinulla on mahdollisuus olla yhteydessä yksityisviesteillä valmentajaan koko valmennuksen ajan.

Valmennusryhmä 2022

Kaikkien oikeustieteelliseen hakevien kurssilaisten muodostama yhteisö

✓ Kysymyksiin vastaa koko valmennustiimi

✓ Juristi tarkistaa keskustelun faktat

✓ Yleisiä tiedotteita valmennuksen etenemisestä

✓ Vastaus 95 prosenttiin kysymyksistä 24 tunnin sisällä

✓ Mahdollisuus tilata ilmoituksia mielenkiintoisista keskusteluista

✓ Mahdollisuus keskustella muiden valmennuskurssilaisten kanssa tai yksityisesti valmentajan kanssa

✓ Pääsyoikeus heti ilmoittautumisen jälkeen

 

9. Juridiikan perusteet

Ennen valintakoekirjojen julkaisua valmennuksessa käydään läpi juridiikan perusteita, joiden päälle valintakoekirjallisuuden asiat rakennetaan. Vahva juridiikan perusteiden hallinta auttaa ymmärtämään valintakoekirjoja nopeammin.

Juridiikan perusteissa käydään läpi keskeisempiä oikeustieteen teorioita ja käsitteitä oikeissa käyttöyhteyksissä. Juridiikan perusteet opitaan valmennuksessa vastaavalla metodilla kuin pääsykoekirjat myöhemmin keväällä opiskellaan.

Juridiikan perusteet toistuvat tyypillisesti pääsykoekirjoissa, joten perusteiden hallinta auttaa sinua ymmärtämään valintakoekirjoja nopeammin.

Juridiikan perusteet

Keskeisimmät juridiset teoriat sekä juridisten käsitteiden merkitys havainnollistettuna

✓ Oikeusnormi

✓ Oikeuslähdeoppi

✓ Normihierarkia

✓ Tulkintaopit

✓ Lainoppi

✓ Tuomioistuinten ratkaisut

✓ Common law ja civil law

✓ Oikeudenalojen perusteet

✓ Ilmestyy vaiheittain: 10.1.–20.4.2022

✓ Julkaistaan verkkoalustalla. Ei ladattavaa versiota. Toimii yleisimmällä selaimilla tietokoneella, tabletilla ja mobiilissa.

 10. Treenausmenetelmä

Koko valmennuksen perusta on vuosia kehittelemäni treenausmenetelmä, joka tarkoittaa työskentelytapaa, jolla voit omaksua tehokkaasti juridista tekstiä ja pystyt vastaamaan täsmällisesti kysymyksiin.

Treenausmenetelmä koostuu neljästä toisiaan tukevasta menetelmästä.

 1. Sisäistämismenetelmä (tehokas lukutekniikka)
 2. Jaksotusmenetelmä (lukusuunnitelman laatiminen)
 3. Vastausmenetelmä (toimiva vastaustekniikka)
 4. Keskittymismenetelmä (keskittymiskyvyn maksimointi)

Juridiikan oppimista tukeva oppimisalusta

Käyttämämme oppimisalusta on herättänyt paljon kiinnostusta, koska olemme vieneet alustan kehityksen täysin uusiin sfääreihin. Ajattelemme oppimisprosessia matkana. Oppimisalustamme on se kulkuneuvo, jolla tuota matkaa taitetaan.

Koska valmennus perustuu treenausmenetelmään, täytyy alustan tukea tätä tavoitetta. Oman oppimisen seuraamista helpottavat erilaiset analyysit ja etenemisen seuranta. Valmennusryhmä tekee puolestaan oppimisesta sosiaalista.

Vuoden 2022 päivitys on ollut niin onnistunut, että voimme hyvällä omalla tunnolla kutsua oppimisalustaamme Suomen parhaaksi juridiikan oppimisalustaksi. 

Miksi kannattaa valita Supertreeni?

Pakettihinta: 739 €

Hinta sisältää Oikistreenin ja Valintakoetreenin kokonaisuudet. Aineistot on käytössä 31.7.2022 asti. Valmennuksen taso on Supertreeni, jossa saat henkilökohtaista palautetta ja tukea valmistatumiseen.

Aiempien vuosien koottuja kokemuksia

Voit katsoa kaikki kerätyt palautteet täältä. Julkaisemme avoimuuden nimissä kaikki palautteet, joihin meillä on julkaisulupa kurssilaiselta.

Katso videolta, mitä Toni olisi halunnut tietää tehokkaasta lukemisesta jo ensimmäisellä hakukerralla

Kaikki työskentely ei ole samanarvoista. Tämä oppi auttoi Tonin sisään Turun oikeustieteelliseen vuoden 2021 pääsykokeiden kautta.

Katso videolta, millä keinoin Juhana pääsi sisään ensimmäisellä yrityksellä

Tehokas työskentely toi Juhanalle paikan valintakokeen kautta Helsingin oikeustieteellisestä vuonna 2021 ensimmäisellä yrityksellä.

TODISTUSTURVA: Saat rahasi takaisin 154 euroa ylittävältä osalta kurssimaksusta

Todistusvalinnan tulokset tulevat niin myöhään, että saat varmuudella tiedon valinnastasi vain joitakin päiviä ennen valintakoetta. Siihen asti sinun lähtökohtaisesti kannattaa varautua hakemaan valintakokeella.

Voit osallistua huoletta valintakokeeseen tähtäävään valmennukseen, vaikka olet kirjoittanut hyvin. Saat nimittäin lähtökohtaisesti rahasi takaisin 154 euroa ylittävältä osuudelta kurssimaksusta pienellä hakemuksella, jos pääset todistuksella sisään oikeustieteelliseen tiedekuntaan Suomessa.

Tuo 154 euroa vastaa Oikistreenin arvoa. Sen käymisestä on todella hyötyä oikeustieteellisessä opiskelussa. Saat opintosi nopeammin vauhtiin, kun olet treenannut aktiivisesti ennen opintojesi aloitusta.

Saat siis koko valmennuksen hintaan 154 euroa. 

 1. Ilmoita todistusvalinnan tuloksesta viimeistään ennen valintakokeen alkamista.
 2. Toimita todistus opiskelupaikan vastaanottamisesta ja todistusvalinnan tuloksesta 31.8.2022 mennessä.
 3. Kurssimaksu palautetaan 154 euroa ylittävältä osuudelta. Mentoroinnin osalta takaisin maksettava summa on 50 % kurssimaksusta.
 4. Rahat palautetaan 30 vuorokauden sisällä siitä, kun olet todistanut opiskelupaikan vastaanoton Suomen oikeustieteellisessä tiedekunnnassa.

Älä jää jahkailemaan, koska motivoituneimmat hakijat ovat treenanneet jo kuukausien etumatkan

Supertreeni

Pakettihinta:
739,00 €

Hinta sisältää arvonlisäveron. Paketti sisältää Oikistreenin, joten et tarvitse ostaa sitä erikseen.

Voit maksaa tilauksen kortilla, verkkopankissa tai maksupainikkeella.

Materiaali on käytössä 31.7.2022 asti.

Tervetuloa Lähtölaukaus-kurssille ja oikikseen hakijoiden sisäpiiriin!

Tarjoamme sinulle Lähtölaukaus-kurssin maksutta. Lisäksi saat oikikseen hakijoiden sisäpiiriin kuuluvaa tietoa sekä oppimiseen, juridiikkaan ja oikeustieteelliseen hakemiseen liittyvien kurssien ja palveluiden mainontaa.

Osallistuminen

Kurssi on toteutetut niin, että saat sähköpostiisi luennon sisällön yhteenvedon ja linkin kurssisisältöön. Kurssille osallistuminen ei edellytä käyttäjätunnusta. Sinun tulee antaa osallistumista varten sähköpostiosoitteesi ja etunimesi. Mikäli annetuissa tiedoissa on virheitä, niin osallistumisoikeus evätään.

Kuulut ilmoittautumisesta alkaen oikikseen hakijoiden sisäpiiriin.

Kurssin sisältö

Lähtölaukaus-kurssi kostuu lyhyistä ja ytimekkäistä videoista, tehtäväesimerkeistä ja erilaisista ohjeistuksista. Luennot ovat miniluentoja.

Kurssi alkaa 7.1.2023, jolloin toimitamme ensimmäisen johdantovideon. Jos ilmoittaudut vasta tämän jälkeen Lähtölaukaus-kurssille, saat ensimmäisen videon noin vuorokauden kuluttua ja seuraavat miniluennot 14 päivän sisällä liittymisestä.

Kurssi kostuu seuraavista miniluennoista:

 1. Johdanto (julkaistaan 7.1.2023)
 2. Lukutekniikka (julkaistaan 11.1.2023)
 3. Vastaustekniikka (julkaistaan 16.1.2023)
 4. Fiksumpi tapa treenata (julkaistaan 20.1.2023)

Esimerkkitehtävä toimitetaan vastaustekniikkaa käsittelevän videon yhteydessä. Perusosioiden lisäksi kurssiin voi kuulua lisäaineistoa.

Sisällön laatu ja muutokset

Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä sisältöön muutoksia ja päivityksiä sisällön laadun parantamiseksi, juridisten seikkojen takia tai uuden tiedon päivittämiseksi. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta toimittaa päivityksistä sisältöön.

Palveluntarjoajalla on lakisääteinen virhevastuu palvelun toiminnasta.

Digitaalisen sisällön käyttäminen

Sisällön käyttäminen edellyttää kolmannen osapuolen markkinointi- ja tilastoevästeiden hyväksymistä. Sisältö on käytettävissä yleisimmillä päivitetyillä selaimilla mobiililaitteilla ja tietokoneilla.

Sisältö on käytettävissä vähintään 14 päivän ajan kurssin alkamisesta.

Osallistumisen ja suostumuksen peruutus

Voit koska tahansa poistua sähköpostilistalta sähköpostin alaosasta löytyvän linkin kautta. Jos poistut listalta, sinun tulee pidättäytyä käyttämästä digitaalista sisältöä tai palvelua ja saattamasta sitä kolmansien osapuolten saataville.

Tekijänoikeuksien kunnioittaminen

Saat ei-yksinomaisen määräaikaisen käyttöoikeuden sisältöön yksityistä käyttöä varten.

Kurssin sisältö on suojattu tekijänoikeuksilla ja muilla immateriaalioikeuksilla. Sinulla ei ole oikeutta kopioida tai levittää suojattua sisältöä ilman erillistä lupaa. Sisältö on suojattu teknisellä suojauksella. Tekijänoikeuksien rikkomisesta seuraa automaattisesti korvausvelvollisuus.

Yksityisyytesi kunnioittaminen

Kunnioitamme yksityisyyttäsi. Käsittelemme henkilötietojasi tietosuojaselosteemme mukaisissa käyttötarkoituksissa. Sinulla on tietosuojaselosteessa ilmenevät oikeudet henkilötietoihisi.

Palveluntarjoaja

Lekantti Oy
Eteläesplanadi 2
00130 Helsinki Finland
[email protected]
0400 864 825
Y-tunnus: 3108056-8

Päivitetty 1.11.2022