Osakassopimuksella sidot kaikki osakkaat työskentelemään yhtiönne menestyksen eteen!

Lekantti® Osakassopimus-workshop on tarkoitettu listaamattoman osakeyhtiön osakkaille.

Osakassopimuksen sisältö
Kuinka saat kaikki puhaltamaan yhteen hiileen?
Kirjoittaja: Niko Puranen (Juristi, OTM)

Ilman osakkaille asetettavaa työskentelyvelvoitetta voi joku osakas tienata muiden osakkaiden työpanoksella eväänsä heilauttamatta. Alkujaan osakeyhtiö perustui juuri tähän ajatukseen, että osakas voi jäädä vain passiiviseksi sijoittajaksi muiden tahkoessa tulosta.

Osakeyhtiölain lähtökohta on vielä tänäkin päivänä, että osakkaan rooli on toimia passiivisena sijoittajana. Tämä malli on parhaimillaan silloin, kun osakkeet ovat vapaasti vaihdettavia arvopapereita ja yhtiön operatiivisesta toiminnasta vastaa palkattu johto.

Käytännössä listaamattomissa yhtiöissä on harvemmin omistajistaan täysin erillistä hallintoa, joka vastaa yhtiön johtamisesta. Sen sijaan osakkaan on tehtävä itse työtä yhtiön tuloksen eteen ja hoidettava myös operatiivisia asioita.

Pienissä osakeyhtiöissä omistajalta odotetaan sijoitetun pääoman lisäksi oman työpanoksen sijoittamista yhtiöön. Kuitenkaan ilman sovittua työskentelyvelvoitetta osakkaiden ei tarvitse edes eväänsä liikauttaa sijoituksen jälkeen.

Työskentelyvelvoite voi koskea osaa tai kaikkia osakkaita. Kullekin osakkaalle voidaan määrittää omat vastuualueet ja tavoitteet.

Valmennuksessa käydään esimerkkien kanssa läpi, miten työskentelyvelvoite määritetään tarpeeksi selkeästi huomioiden myös muuttuvat tilanteet.

Tehosta sopimusvelvoitteita osakassopimuksen sopimussakolla

Osakassopimuksen velvoittavuus syntyy siitä, että sopimuksen rikkomisesta aiheutuu seuraamuksia. Ilman nimenomaista sopimussakkoakin sopimusta rikkoneelta voidaan vaatia vahingonkorvausta tai muita rahallisia hyvityksiä.

Sopimussakkoa tarvitaan sopimuksen tehosteeksi yleensä kahdesta syystä:

 1. Aiheutuneen vahingonmäärä on vaikeasti näytettävissä toteen.
 2. Riittävän suuri sopimussakko tekee sopimuksen rikkomisesta vähemmän houkuttelevaa.

Sopimussakko on mahdollista määrittää seuraamukseksi, joka kaikkien keskeisten ehtojen rikkomisesta tai vain yksilöityjen ehtojen rikkomisesta. Yleensä sopimussakkoa käytetään ainakin salassapitovelvollisuuden, kilpailukiellon ja tiedonsaantioikeuden tehosteena.

Sopimussakon määrän on oltava kohtuullinen, mutta riittävän suuri, jotta sopimusrikkomus ei olisi kannattavaa.

Sovi salaisista käytännöistä salassapidettävällä osakassopimuksella

Osakassopimuksen yksi merkittävä etu yhtiöjärjestykseen nähden on, että osakassopimus voidaan sopia salassa pidettäväksi. Osakassopimuksessa sovitut asiat eivät ole kaiken kansan nähtävillä.

Liikesalaisuuksia ja luottamuksellista tietoa on mahdollista käsitellä osakassopimuksessa, koska osakassopimus ei ole julkinen. Samalla on tapana sopia myös laajemmasta osakkaiden salassapitovelvollisuudesta, jotta osakkaat voivat saada luottamuksellista tietoa yhtiöstä.

Pitkälti samat asiat kuin yhtiöjärjestyksessä on mahdollista sopia, voidaan sopia osakassopimuksen puolella salaisesti.

Salassapitoehto kannattaa sisällyttää osakassopimukseen. Usein yhtiöjärjestyksessä laaditaan tarkoituksella suppea, koska asioista sovitaan salaisesti osakassopimuksen puolella.

Salassapitovelvollisuus voidaan sopia jatkuvan sopimuksen päättymisen jälkeen.

Estä toista osakasta perustamasta kilpailevaa toimintaa osakassopimuksella

Osakassopimuksella on mahdollista sopia työ- tai johtajasopimusta joustavammin kilpailukiellosta. Kilpailukielto on mahdollista ulottaa myös osakkuuden päättymisen jälkeiseen aikaan.

Kilpailukiellosta sopiminen on usein tärkeää, jottei joku osakkaista päädy perustamaan samalla liikeidealla kilpailevaa yritystä. Kilpailukielto voi rajoittaa myös muunlaista toimimista kilpailevassa yhtiössä. 

Kilpailukiellon tehosteena käytetään usein rekrytointikieltoa, joka estää puolestaan yhtiön avaintyöntekijöiden rekrytoinnin.

Kilpailukielto turvaa yhtiön toiminnan siinä tilanteessa, että joku osakkaista lähtee yhtiöstä. Kilpailukielto on mahdollista ulottaa kilpailevan toiminnan valmisteluun. Kilpailukiellon on oltava kestoltaan kohtuullinen.

Telkeä sooloilu päätöksenteossa

Osakassopimuksella rajoitetaan usein merkittävien päätösten tekemistä ilman yksimielisyyttä tai riittävää enemmistöä. Merkittävien päätösten rajat ja vaadittavat menettelyt on mahdollista määrittää yhtiökohtaisesti osakassopimuksella.

Päätöksentekoon liittyvien ehtojen tarkoitus on välttää tilanteita, joissa yhtiön päätöksiä tehdään sooloilemalla. Toisaalta tarkoituksenmukaista harvoin on luoda myöskään mikromanageerauksen kulttuuria. Selkeät rajat ja linjaukset yksinkertaistavat yhtiön päätöksentekoa.

Päätöksenteko on oltava osakeyhtiössä riittävän yksinkertaista, muttei epämääräistä sooloilua. Tyypillisesti osakassopimuksessa määrätään, mitkä asiat kuuluvat yhtiökokoukselle ja mitkä hallitukselle.

Pakottavan sääntelyn asettamissa rajoissa osakeyhtiön päätöksenteosta on mahdollista sopia osakassopimuksessa.

Siirrä immateriaalioikeudet yhtiöön

Tekijänoikeudet syntyvät automaattisesti tekijälle, joka on aina luonnollinen henkilö. Yhtiö ei ole koskaan tekijä.

Tämän takia osakkaiden tekijänoikeudet yhtiöön liittyviin sisältöihin on tärkeä siirtää yhtiöön sopimuksella. Ilman minkäänlaista sopimusta immateriaalioikeuksien siirtymisestä, yhtiö ei omista tekijänoikeuksia osakkaiden tuottamiin sisältöihin.

Immateriaalioikeuksien siirtymisestä voi olla jossain tilanteissa tarpeen sopia laajemmin esimerkiksi keksintöjen ja osakkaan nimissä olevien verkkotunnusten osalta.

Immateriaalioikeuksien siirtäminen on tarpeen, koska valtaosa yritysten varallisuudesta nykyään muodostuu erilaisista immateriaalioikeuksista.

Siirto on tarpeen rajata yhtiön toimintaan liittyvien immateriaalioikeuksien siirtymiseen.

Mahdollista rahoituksen hankinta

Osakassopimuksella on vahva kytkentä siihen, voidaanko yhtiöön hankkia rahoitusta. Tilanteen mukaan osakassopimuksella voidaan joko estää tai mahdollistaa ulkopuolisen rahoituksen hankinta. 

Rahoittajan mukaantulo yhtiöön tarkoittaa usein osakassopimuksen ehtojen uudelleen neuvottelua.

Osakassopimuksessa on mahdollista sopia myös osakkaiden velvollisuudesta rahoittaa yhtiötä.

Rahoitus on keskeisempiä osakassopimuksessa sovittavia ehtoja kasvuyhtiössä. 

Osakkuuden hallittu päättäminen

Osakkuuden päättymistilanteiden menettelyistä on hyvä sopia ennakolta. Osakkuus voi päättyä esimerkiksi näkemyseroihin, uuteen työtarjoukseen tai kuolemaan.

Osakassopimuksessa erotellaan yleensä hyvän ja huonon lähtijän tilanteet. Hyvä lähtijä voi saada paremman hinnan osakkeidensa lunastuksessa kuin huono lähtijä. 

Päättymistilanteet ovat altiita riitaisuuksille. Erityisesti usein on perusteltua sopia osakkeiden arvonmäärityksen perusteista päättymistilanteissa. 

Mikä on Lekantti Osakassopimus-workshop?

Osakassopimus-workshopissa laaditaan juristin tuella osakassopimus yhtiöllenne. 

Saat valmennuksesta käteen teidän yhtiönne osakkaiden välillä neuvotellun osakassopimuksen juristin laatimana.

Osakassopimus on riitaherkkä sopimus. Merkittävä osa osakassopimuksia koskevista riidoista ratkaistaan Keskuskauppakamarin välimieslautakunnassa, johon tulleista hakemuksista 20 % vuonna 2020 koski osakassopimuksia. Riidanratkaisu välimieslautakunnassa ei ole halpaa.

Osakassopimus on aina neuvoteltava osakkaiden kesken. Sen takia tämä valmennus on tarkoitettu jokaiselle osakkaalle. Reilu lähtökohta on, että jokainen osakas ymmärtää, minkälaiseen sopimukseen on sitoutumassa.

Workshopin sisältö

Alkuneuvottelu etänä 1 h

Alkuneuvottelussa selvitetään, minkälaisia intressejä ja toiveita osakkailla on osakassopimuksen suhteen.

Juristin laatimia mallilausekkeita osakassopimukseen

Alkuneuvottelun perusteella juristi kokoaa mallilausekkeita neuvottelun tueksi.

Workshop – Osakkaiden välinen neuvottelu 4 h

Workshopissa osakkaat neuvottelut juristin kanssa sopimuksen ehdoista. Mallilausekkeiden avulla laaditaan luonnos osakassopimukseksi.

Osakassopimuksen tarkistus

Juristi tarkistaa osakassopimusluonnoksen.

Kysy juristilta neuvoa

Voit olla yhteydessä koko valmennuksen ajan valmentajaan pikaviesteillä.

Sähköiset allekirjoitukset

Osapuolet voivat allekirjoittaa lopuksi osakassopimuksen sähköisesti.

Sopimusriskiarvio eri vaihtoehdoissa

Netistä löydetty sopimuspohja [0 €]
Juristin laatima yleispohja [≈10–500 €]
Ei osakassopimusta
Valmennuksessa laadittu yksilöllinen osakassopimus [275 €]
Valmennuksessa laadittu yksilöllinen osakassopimus + tarkistus [550 €]
Liikejuridiikkaan erikoistuneen juristin yksilöllisesti laatima osakassopimus [≈900–5000 €]

Huono osakassopimus voi olla huonompi vaihtoehto kuin ei osakassopimusta ollenkaan. Juristikaan ei pysty laatimaan yleispohjaa, joka soveltuisi kaikkiin tilanteisiin. Suurin riski on käyttää osakassopimusta, jonka merkitystä osakkaat eivät täysin ymmärrä. Hienot ehdot eivät ole tae hyvästä sopimuksesta.

Jokainen yhtiö on erilainen, joten osakassopimuksenkin pitää olla erilainen eri yhtiöissä. 

Valmennuksen tarkoitus on, että sopimukseen otetaan mukaan vain sellaisia ehtoja, joiden merkityksen kaikki osakkaat ymmärtävät. Juristin tekemä tarkistus vähentää riskejä pätemättömistä ehdoista.

Parhaan lopputuloksen saavuttaa, jos liikejuristi laatii tilanteeseen sopivan osakassopimuksen yksilöllisesti ja osakkaat tietävät, mitä vaativat. Täysin riskitöntä mallia ei saa edes rahalla.

Ennen osakasopimuksen laadintaa on olennaista miettiä, mitkä on ne asiat, joista on tarpeen sopia osakassopimuksella. Tarpeettomia ehtoja osakassopimukseen ei kannata ottaa, koska niistä on vain haittaa.

Moduulit

Sopimuksen perusteet

Sopimuksen tarkoitus ja tausta vaikuttavat sopimuksen tulkintaan. Sopimusta tulkitaan sen tarkoituksen mukaisesti. Kirjallisella ilmaisulla on kuitenkin usein merkittävä painoarvo riidanratkaisussa.

Tarkoitus ja tausta on syytä kuvata tarkasti, koska nämä voivat vaikuttaa esimerkiksi siihen, miten kilpailukiellon laajuutta tulkitaan.

Sopimuksen osapuolia ovat yleensä kaikki yhtiön osakkaat. Välttämätön kaikkien osakkaiden mukana olo ei ole.

Lisäksi tyypillistä on myös, että itse yhtiö on osakassopimuksessa osapuolena. Yhtiön mukaan ottaminen voi lisätä tulkinnanvaraisia tilanteita, joihin on laatimisen yhteydessä kiinnitettävä erityistä huomiota.

Sopimukseen on mahdollista ottaa erityisiä määritelmiä, jotka voivat selkeyttää sitä, mitä kullakin termillä sopimuksessa tarkoitetaan. 

Esimerkiksi vähemmistöosakkaan ja enemmistöosakkaan välinen ero voidaan selkeyttää määrittelyllä.

Sopimuksenteko-oletukset tarkoittavat etenkin osakkaiden vakuutuksia annettujen tietojen oikeellisuudesta sekä keskeisiä liiketoiminnan periaatteita. 

Päätöksenteko

Osakkaan asema

Osakkeet ja rahoitus

Sopimuksen päättäminen

 • Kustannukset
 • Muuttaminen
 • Siirtäminen
 • Sopimus on yksi kokonaisuus
 • Sopimusehdot ovat erillisiä
 • Tiedoksiannot
 • Sopimuskappaleet
 • Sovellettava laki
 • Sopimuksen liitteet ja niiden tulkintajärjestys
 • Päiväys ja allekirjoitukset

Mm. good leaver ja bad leaver

Miksi kannattaa osallistua Osakassopimus-workshoppiin?

Hinta: 1449 € + alv 24 % = 1796.76 euroa

Valmennus on tarkoitettu osakkaille, jotka

Valmennus ei sovi sinulle, jos

Mihin tilanteisiin valmennus tarjoaa ratkaisun?

Milloin kannattaa kääntyä suoraan juristin puoleen?

Laadi osakassopimus, jonka kaikki osakkaat ymmärtävät

Osakassopimus

Tervetuloa Lähtölaukaus-kurssille ja oikikseen hakijoiden sisäpiiriin!

Tarjoamme sinulle Lähtölaukaus-kurssin maksutta. Lisäksi saat oikikseen hakijoiden sisäpiiriin kuuluvaa tietoa sekä oppimiseen, juridiikkaan ja oikeustieteelliseen hakemiseen liittyvien kurssien ja palveluiden mainontaa.

Osallistuminen

Kurssi on toteutetut niin, että saat sähköpostiisi linkin kurssisisältöön. Kurssille osallistuminen ei edellytä käyttäjätunnusta. Sinun tulee antaa osallistumista varten sähköpostiosoitteesi ja etunimesi. Mikäli annetuissa tiedoissa on virheitä, niin osallistumisoikeus evätään.

Kurssin sisältö

Lähtölaukaus-kurssi kostuu lyhyistä ja ytimekkäistä videoista, tehtäväesimerkeistä ja erilaisista ohjeistuksista. Luennot ovat miniluentoja.

Kurssi kostuu seuraavista miniluennoista:

 1. Johdanto 
 2. Lukutekniikka 
 3. Vastaustekniikka
 4. Fiksumpi tapa treenata 

+ Esimerkkitehtävä 

Perusosioiden lisäksi kurssiin voi kuulua lisäaineistoa.

Sisällön laatu ja muutokset

Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä sisältöön muutoksia ja päivityksiä sisällön laadun parantamiseksi, juridisten seikkojen takia tai uuden tiedon päivittämiseksi. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta toimittaa päivityksistä sisältöön.

Palveluntarjoajalla on lakisääteinen virhevastuu palvelun toiminnasta.

Digitaalisen sisällön käyttäminen

Sisällön käyttäminen edellyttää kolmannen osapuolen markkinointi- ja tilastoevästeiden hyväksymistä. Sisältö on käytettävissä yleisimmillä päivitetyillä selaimilla mobiililaitteilla ja tietokoneilla.

Sisältö on käytettävissä vähintään 14 päivän ajan kurssin alkamisesta.

Osallistumisen ja suostumuksen peruutus

Voit koska tahansa poistua sähköpostilistalta sähköpostin alaosasta löytyvän linkin kautta. Jos poistut listalta, sinun tulee pidättäytyä käyttämästä digitaalista sisältöä tai palvelua ja saattamasta sitä kolmansien osapuolten saataville.

Tekijänoikeuksien kunnioittaminen

Saat ei-yksinomaisen määräaikaisen käyttöoikeuden sisältöön yksityistä käyttöä varten.

Kurssin sisältö on suojattu tekijänoikeuksilla ja muilla immateriaalioikeuksilla. Sinulla ei ole oikeutta kopioida tai levittää suojattua sisältöä ilman erillistä lupaa. Sisältö on suojattu teknisellä suojauksella. Tekijänoikeuksien rikkomisesta seuraa automaattisesti korvausvelvollisuus.

Yksityisyytesi kunnioittaminen

Kunnioitamme yksityisyyttäsi. Käsittelemme henkilötietojasi tietosuojaselosteemme mukaisissa käyttötarkoituksissa. Sinulla on tietosuojaselosteessa ilmenevät oikeudet henkilötietoihisi.

Palveluntarjoaja

Lekantti Oy
PL 214, 00101 Helsinki Finland
lekantti@lekantti.fi
0400 864 825
Y-tunnus: 3108056-8

Päivitetty 14.02.2024