Osakassopimuksen sisältö osakeyhtiössä

Osakassopimuksen sisältö muodostuu pääosin ehdoista, joissa sovitaan osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista toisia osakkaita ja yhtiötä kohtaan. Varsinaisten osakkaiden oikeuksia ja velvollisuuksia koskevien ehtojen lisäksi osakassopimukseen sisällytetään sopimusteknisiä ehtoja aina määritelmistä sopimuskappaleiden määrään.

Osakassopimuksen yksi pääasiallinen tarkoitus on varautua riitaisuuksiin nykyisten ja tulevien osakkaiden välillä. Sen takia osakassopimukseen otetaan mukaan lausekkeita myös pahan päivän varalle. Merkittävä osa osakassopimuksia koskevista riidoista ratkaistaan Keskuskauppakamarin välimieslautakunnassa, johon tulleista hakemuksista 20 % vuonna 2020 koski osakassopimuksia.

Osakassopimuksen ehtojen tarkoitus on suojata osakkaita tasapuolisesti. Jokaisen ehdon kohdalla kannattaakin ajatella itsensä vuorotellen kummallekin puolelle pöytää. Hyvä osakassopimus on lähtökohdiltaan reilu jokaista osakasta kohtaan.

Sisältö

1. Osakassopimuksen osapuolet

Sopimus sitoo sen osapuolia

Yleensä osakassopimuksen osapuolina ovat kaikki yhtiön osakkaat. Tyypillistä on myös sitoa yhtiö osakassopimukseen, jonka takia se voidaan ottaa osapuoleksi sopimukseen.

Yhtiön sitomisessa pitää huomioida, ettei kaikki ehdot voi samalla tavalla koskea yhtiötä kuin osakkaita. Yhtiön sitouttamiseen sopimukseen on useita eri keinoja.

Osakkaat on mahdollista jaotella myös ryhmiin. Enemmistöosakkaita ja vähemmistöosakkaita voi koskea eri ehdot. Tyypillinen jako on myös perustajaosakkaat ja muut osakkaat.

Osakassopimuksen osapuolten henkilötiedot kirjataan kerran sopimukseen. Tämän jälkeen osapuoliin viitataan usein vain kirjaintunnisteella (esim. ”Osapuoli A”). Tällainen yleinen sopimustekninen keino tuo joustavuutta osakassopimuksen muuttamiseen.

Osakassopimukseen ei ole pakko ottaa mukaan kaikkia osakkaita. Toisaalta mahdollista on ottaa mukaan myös yhtiön ulkopuolinen taho. Sopimusvapaus osapuolten osalta on siis laaja.

2. Termien määritelmät

Osakassopimuksen sisältö ja määritelmät

Sopimusten laadinnassa on tärkeää määritellä, mitä keskeisillä sopimuksessa käytetyillä termeillä tarkoitetaan. Täysin yleiskieliset ilmaisut voivat saada sopimuksessa yleiskielestä poikkeavan merkityksen.

Määritelmät ehkäisevät sitä, etteivät osapuolet käsitä jotakin keskeistä termiä eri tavoin. Yleiskielinen ilmaisu muodostaa lähtökohdan termien tulkintaan, mutta määritelmät tuovat tarkkuutta sopimuksen tulkintaan.

Määritelmät ovat yksi sopimustekninen keino vähentää riitaisuuksia. Täsmällistä sopimusta on vaikeampi riitauttaa.

3. Osakassopimuksen sisältö, tausta ja tarkoitus

Osakassopimuksen sisältö, tarkoitus ja tavoitteet

Osakassopimuksen sisältöä tulkintaan sen taustan ja tarkoituksen mukaisesti. Sopimuksessa on sen takia tärkeä kertoa, mihin sopimuksella pyritään ja mikä on lähtötilanne sopimiselle.

Sopimuksen taustaa voi havainnollistaa ottamalla sopimuksen liitteeksi liiketoimintasuunnitelman. Olennaista on määritellä, mitä tarkoitusta varten yhtiö on perustettu ja mitkä osapuolten tavoitteet ovat olleet osakassopimusta laadittaessa.

Sopimuksen laadinnan tavoitteena on saada osakassopimuksen sisältö vastaamaan osapuolten intressejä. Myöhemmin epäselvää tai monitulkintaista sopimuksen kohtaa tulkittaessa pyritään taustan ja tarkoituksen avulla selvittämään osapuolten tavoitteet. Muita lausekkeita on helpompi tulkita, kun tiedossa on, mihin koko sopimuksella on pyritty.

4. Osakekirjat ja osakasluettelo

Sopimuksen sisältö ja osakekirjat ja osakasluettelo

Osakekirjojen osalta osakassopimukseen on syytä ottaa maininta, mikäli osakekirjoja ei erikseen paineta. Nykyään on tavanomaisempaa, ettei osakekirjoja paineta. Omistus käy ilmi sen sijaan osakasluettelosta.

Osakassopimuksen liitteeksi kannattaa ottaa osakasluettelo, josta käy ilmi osakkaat, osakkeiden lukumäärät, kukin osakkaan omistamien osakkeiden numerot, osakesarja sekä osakkaiden osoite.

5. Rahoitus

Sopimuksen sisältö ja rahoitus

Rahoituksesta sopiminen jaetaan osakassopimuksessa yleensä alkurahoitukseen ja jatkorahoitukseen.

Alkurahoitus on yhtiöön perustamisvaiheessa sijoitettavaa rahaa. Alkurahoitusmuotona voi olla:

 • Osakepääoma
 • Lainat osakkailta
 • Pääomalainat
 • Muut lainat.


Jatkorahoituksella tarkoitetaan sitä, miten yhtiön toiminta on tarkoitus rahoittaa tulevaisuudessa. Jatkorahoituksen muotona voi olla:

 • Tulorahoitus
 • Osakkaiden tarjoama lisärahoitus tai lisävakuudet
 • Osakepääoman korotukset tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien liikkeeseen laskeminen.
 • Yritystuet ja takaukset
 • Ulkopuoliset lainat
 • Joukkorahoitus
 • Rahoituskierrokset


Perusteellisen rahoitussuunnitelman laatiminen on suositeltavaa, mikäli yhtiö tarvitsee muunlaista rahoitusta kuin alkurahoitusta ja tulorahoitusta. Rahoitussuunnitelman voi ottaa osakassopimuksen liitteeksi.

5.1. Jatkorahoituksen muodot

Osakassopimus ja jatkorahoituksen muodot

Tulorahoitus on usein jatkorahoituksen pääasiallinen muoto. Tämä toteutetaan yleensä niin, että osakkaat sitoutuvat olemaan vaatimatta voittoa yrityksen ensimmäisten 1–3 vuoden ajan.

Osakkaiden lisärahoitusvelvollisuus on mahdollinen, mutta yleensä osakkaita ei velvoiteta osakassopimuksessa antamaan lisärahoitusta. Lisärahoituksesta voidaan sopia osakkaiden kesken myöhemmin tarvittaessa. Osakassopimuksessa kannattaa sen sijaan sopia, että osakkaat jättävät yhtiön taloudellisen tilan vaatiessa osan palkoistaan nostamatta.

Osakepääoman korotukset tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien liikkeeseen laskeminen on keino saada lisärahoitusta yleensä osakkailta. Tämä rahoitusmuoto voi muuttaa omistussuhteita, mikäli kaikki osakkaat eivät osallistu tällaiseen rahoitukseen.

Yritystuet ja takaukset on yksi mahdollinen rahoituksen muoto. Yritystuet harvemmin tarjoavat käyttöpääomaa, mutta kansainvälistymiseen sekä erilaisiin investointeihin yritystukia voi saada. Yritystukia Suomessa myöntää erityisesti Business Finland, jonka rahoitusmuodoista startup-yrityksille mahdollinen on mm. Tempo-rahoitus.

Ulkopuoliset lainat voivat olla pankkirahoitusta tai peräisin esimerkiksi osakkaiden lähipiiristä. Pankkirahoituksen myöntämisen edellytyksenä on yleensä vakuudet, joita osakkaat joutuvat antamaan.

Joukkorahoitus voi olla varteenotettava rahoitusmuoto yrityksen liikeidean ollessa innostava ja kekseliäs. Joukkorahoitustyyppejä ovat:

 • Vastikkeellinen joukkorahoitus: Rahoittajat saavat vastineeksi yrityksen tuotteita, joita ennakkomyydään rahoituskampanjassa.
 • Joukkotuottaminen: Rahoittaja saa vastineeksi sijoitukselleen myöhemmin rahaa, kun sijoitus tuottaa.
 • Pääomistuksellinen joukkorahoitus: Rahoittaja saa vastineeksi yrityksen osakkeita.

 

Rahoituskierrokset laajentavat yhtiön omistuspohjaa ja samalla laimentavat osakkaiden omistusosuuksia. Perustajaosakkaita on mahdollista suojata osakassopimuksella laimentumisen vaikutuksilta osittain. Perustajaosakkaiden paremmat etuoikeudet vaikeuttavat kuitenkin uusien osakkaiden saamista mukaan yhtiöön.

 

Lähteet:

Viittausohje:

				
					Puranen, Niko. "Osakassopimuksen sisältö" kokoelmassa Osakassopimusopas. Oikeustiede.com, 2021. Saatavilla: https://www.oikeustiede.com/luennot/osakassopimuksen-sisalto/.
				
			

Kerro oppaasta muille:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Niko Puranen

Juristi (OTM), lupalakimies, kouluttaja
Purasen erikoistumisalana on pienosakeyhtiöiden yritysjuridiikka. 

Liity Lekantti sisäpiiriin!

Sisäpiiri on tarkoitettu yrityspäättäjille, jotka kantavat juridisen vastuun liiketoiminnasta. Ryhdy nostamaan edustamasi yrityksen juridiikan hoitamisen tasoa välittömästi liittymällä sisäpiiriläiseksi!

Osallistu Osakassopimus-workshopiin!

Workshopissa laaditaan yksilöllinen osakassopimus. Jokainen työpajaan osallistunut ymmärtää sopimuksen sisällön.

Tervetuloa Lähtölaukaus-kurssille ja oikikseen hakijoiden sisäpiiriin!

Tarjoamme sinulle Lähtölaukaus-kurssin maksutta. Lisäksi saat oikikseen hakijoiden sisäpiiriin kuuluvaa tietoa sekä oppimiseen, juridiikkaan ja oikeustieteelliseen hakemiseen liittyvien kurssien ja palveluiden mainontaa.

Osallistuminen

Kurssi on toteutetut niin, että saat sähköpostiisi linkin kurssisisältöön. Kurssille osallistuminen ei edellytä käyttäjätunnusta. Sinun tulee antaa osallistumista varten sähköpostiosoitteesi ja etunimesi. Mikäli annetuissa tiedoissa on virheitä, niin osallistumisoikeus evätään.

Kurssin sisältö

Lähtölaukaus-kurssi kostuu lyhyistä ja ytimekkäistä videoista, tehtäväesimerkeistä ja erilaisista ohjeistuksista. Luennot ovat miniluentoja.

Kurssi kostuu seuraavista miniluennoista:

 1. Johdanto 
 2. Lukutekniikka 
 3. Vastaustekniikka
 4. Fiksumpi tapa treenata 

+ Esimerkkitehtävä 

Perusosioiden lisäksi kurssiin voi kuulua lisäaineistoa.

Sisällön laatu ja muutokset

Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä sisältöön muutoksia ja päivityksiä sisällön laadun parantamiseksi, juridisten seikkojen takia tai uuden tiedon päivittämiseksi. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta toimittaa päivityksistä sisältöön.

Palveluntarjoajalla on lakisääteinen virhevastuu palvelun toiminnasta.

Digitaalisen sisällön käyttäminen

Sisällön käyttäminen edellyttää kolmannen osapuolen markkinointi- ja tilastoevästeiden hyväksymistä. Sisältö on käytettävissä yleisimmillä päivitetyillä selaimilla mobiililaitteilla ja tietokoneilla.

Sisältö on käytettävissä vähintään 14 päivän ajan kurssin alkamisesta.

Osallistumisen ja suostumuksen peruutus

Voit koska tahansa poistua sähköpostilistalta sähköpostin alaosasta löytyvän linkin kautta. Jos poistut listalta, sinun tulee pidättäytyä käyttämästä digitaalista sisältöä tai palvelua ja saattamasta sitä kolmansien osapuolten saataville.

Tekijänoikeuksien kunnioittaminen

Saat ei-yksinomaisen määräaikaisen käyttöoikeuden sisältöön yksityistä käyttöä varten.

Kurssin sisältö on suojattu tekijänoikeuksilla ja muilla immateriaalioikeuksilla. Sinulla ei ole oikeutta kopioida tai levittää suojattua sisältöä ilman erillistä lupaa. Sisältö on suojattu teknisellä suojauksella. Tekijänoikeuksien rikkomisesta seuraa automaattisesti korvausvelvollisuus.

Yksityisyytesi kunnioittaminen

Kunnioitamme yksityisyyttäsi. Käsittelemme henkilötietojasi tietosuojaselosteemme mukaisissa käyttötarkoituksissa. Sinulla on tietosuojaselosteessa ilmenevät oikeudet henkilötietoihisi.

Palveluntarjoaja

Lekantti Oy
PL 214, 00101 Helsinki Finland
lekantti@lekantti.fi
0400 864 825
Y-tunnus: 3108056-8

Päivitetty 14.02.2024