by Lekantti Oy

Saanko esitellä: oikeustieteelliseen valmennuskurssi, jolla opit juristin kehittämän menetelmän omaksua nopeasti tietoa ja muistaa olennaiset asiat riittävällä tarkkuudella.

"Saat nämä kurssit käymällä työkalut, joilla voit ratkaista oikeudellisia ongelmia ja sisäistää valintakoekirjallisuuden tekstiä nopeammin"

Investoi nyt kykyysi menestyä oikeustieteen valintakokeessa, niin voit pian tienata kuin juristi. 

Kirjoittaja: Niko Puranen
Helsingissä 20.2.2021

 

Et selvästikään aseta itsellesi mitään matalia tavoitteita.

Oikeustieteelliseen on sen verran tunkua, että rima on noussut korkealle. Jos aiot tuon riman ylittää, sinun täytyy saada paineen alla aikaan huippusuoritus.

Taidan tietää, mitä käyt mielessäsi läpi.

Valintakoe 2021 logo

Jos osun yhtään oikeaan, mietit, miten juuri sinä voit onnistua oikeustieteen valintakokeessa paremmin kuin ne tuhannet hakijat, joille ei riitä opiskelupaikkoja.

Vastaus ei ole kovin yksinkertainen, mutta muista, että huippusuoritukset eivät synny vain sattumalta. 

Valintakokeessa menestymistä ei tarvitse antaa ainoastaan kohtalon käsiin. Omiin menestymismahdollisuuksiin on mahdollista vaikuttaa. Aivan kuin urheilijat treenaavat lihaksiaan, sinä voit treenata aivonystyröitäsi ja toimintatapojasi.

Tarvitset vain pari kolme kriittisen tärkeää tekijää valmistautumisen tueksi, niin valintakokeeseen valmistautumisesi perustuu vähemmän sattumaan.

  1. Toimivaksi todettu menetelmä, jolla sisäistät valintakoekirjallisuuden nopeammin. Pelkkä lukeminen ja muistiinpanojen kirjoittaminen ei ole tehokas tapa saada aikaan riittävän tarkkaa muistijälkeä. Kun sisäistämiseen käyttää vaihe vaiheelta etenevää menetelmää, voi saada tarkempia ja pysyvämpiä muistijälkiä.

  2. Oikeustieteellisen vastaustekniikka, joka tuottaa pisteitä. Valintakokeessa on osattava kirjoittaa johdonmukainen vastaus sekä tuoda esiin asioita, jotka on pistejyvitetty.

  3. Monivalintojen logiikka, joka auttaa ymmärtämään monivalintojen kompia. Monivalintakysymykset on yleensä muodostettu vakiintuneella logiikalla, jonka hallitseminen antaa etua monivalintoihin vastaamiseen.

Kun saat tämän kolmion käyttöösi, huippusuoritukseen pystyminen ei enää vaikuta yli-inhimilliseltä suoritukselta. Korkeallakin oleva rima alkaa tuntua saavutettavissa olevalta.

Treenaamalla säännöllisesti ja kurinalaisesti kuin huippu-urheilijat voit saavuttaa huipputuloksen oikeustieteen valintakokeessa.

Valmennus ohjaa sinua keskittymään olennaisiin asioihin. Tulet ymmärtämään, miksi avain oikeustieteelliseen ei ole vain lukemisen määrä ja miksi lukukertojen määrä ei ratkaise sisäänpääsyä.

Kun tiedät tasan tarkkaan, mitä pitää tehdä, valintakokeisiin lukemisesta ei muodostu mörköä vaan vaihe vaiheelta etenevä treeniohjelma.

Tässä on se, mitä todella tarvitset oikeustieteelliseen valmistautumiseen:

 1. Kykyä sisäistää oikeustieteellistä tekstiä ja ymmärtää valintakoekirjojen metkuja. 
 2. Harjoitusta erilaisiin tehtäviin vastaamiseen, jotta saat nopeutta ja varmuutta vastaamiseen.

Sisäistämisvaiheessa on tärkeää pystyä omaksumaan tekstiä tehokkaasti. Vastaamisvaiheessa olennaista on pystyä kirjoittamaan johdonmukainen vastaus nopeasti tai päättelemään oikea vastausvaihtoehto.

Käydään seuraavaksi läpi, mitä nämä vaiheet pitävät sisällään.

Sisäistämisvaiheeseen kuuluvat:

 • Kokonaisuuden hahmottaminen
 • Sisällön jäsentely
 • Ymmärtäminen
 • Pysyvän muistijäljen saavuttaminen
 • Tehokas ajankäyttö
Oikeustieteen valintakokeeseen lukeminen - sisäistämisvaihe

Kokonaisuuden hahmottaminen

Tyypillinen virhe hakijoilla on, että he keskittyvät liikaa hahmottamisvaiheeseen ja liian vähän muihin vaiheisiin. Hahmottamisvaiheeseen jymähtäminen on usein seurausta passiivisista oppimistavoista.

Sisällön hahmottaminen on sisäistämisen edellytys, mutta vain yksi vaihe asian syvällisessä sisäistämisessä.

Kokonaisuuden hahmottamisessa on kyse siitä, että osaa yhdistää asiat oikeaan yhteyteen. Historialliset tapahtumat tulee sijoittaa mielessä oikealle vuosisadalle, ja oikeusnormit oikealle oikeudenalalle.

Uutta tietoa rakennetaan aiemman opitun tiedon päälle. Kokonaisuuden hahmottamisessa on keskeistä tiedostaa, minkä otsikon tai aiheen alle asia liittyy.

Hahmottaminen menee helposti yli.

Joskus asioita on käsitelty hyvin pintapuolisesti kirjassa. Taustalla voi olla monimutkainen oikeustieteellinen teoria, jota kirjoittaja ei ole avannut perusteellisesti. Tällaisten kohtien syvällinen ymmärtäminen ei tuo ratkaisevaa etua valintakokeessa menestymiseen.

Valmennuskursseilla valintakoekirjojen asioita saatetaan liittää valintakoekirjallisuuden ulkopuolella oleviin oikeudellisiin ilmiöihin hyvinkin perusteellisesti. Lopulta ajaudutaan kauaksi itse valintakoekirjojen sisällöstä.

Valintakoekirjoissa on usein erilaisia täkyjä, joista ilmiön tunteva mielellään lähtee laventamaan asiaa. Pienessä mittakaavassa se voi selkeyttää sisältöä, mutta vaara sivupoluille ajautumisesta on suuri.

Hahmottamisesta on siirryttävä syvempiin sisäistämisvaiheisiin, jotta osaaminen ei jää pintapuoliseksi.

Sisällön jäsentely ja tekstin avaaminen

Tekstiä ei pidä nielaista sellaisena kuin valintakoekirjojen kirjoittajat yrittävät sitä tarjoilla. Valintakoekirjoissa asioita ei ole jäsennelty johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi. Punaiset langat on pätkitty. Hakijan tehtävä on kuroa langanpätkät yhteen.

Tekstin jäsentämisessä teksti järjestetään hierarkkiseksi kokonaisuudeksi. Asiat pinotaan päällekkäin asiakokonaisuuksien mukaan niin, että niiden yhteydet aukenevat.

Valintakoekirjoissa yksinkertaisetkin asiat on kerrottu suhteelliseen monimutkaisesti niin, että asioiden yhteydet eivät avaudu kunnolla, vaikka kirjoja lukisi useita kertoja läpi.

Teksti on kuin harmaata massaa, jossa olennaiset asiat hautautuvat selostusten sekaan. Teksti on kyllä helposti ymmärrettävää mutta vaikeasti sisäistettävää.

Tekstin avaamisen merkitystä voi havainnollistaa seuraavasti:e

Sitaatti valintakoekirjasta:

 • “Julkisen vallankäytön ja viranomaistoiminnan lainalaisuus ankkuroituvat siis oikeusvaltion ideaan. Tämä käy selvästi ilmi myös Suomen perustuslain 2 §:n 3 momentissa määritellystä oikeusvaltioperiaatteesta: “Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.” Säännös sisältää ensinnäkin lainalaisuusperiaatteen, joka edellyttää eduskunnan hyväksymään lakiin sisältyvää toimivaltaperustaa julkisen vallan käyttämiselle. Säännös määrittelee myös lakisidonnaisuuden periaatteen, joka edellyttää, että hallintotehtävän hoitamisessa noudatetaan tarkoin sitä koskevaa lainsäädäntöä.”
– Olli Mäenpää: Julkinen valta ja oikeusvaltio. Oikeuden perusteet 2, s. 5.

Tekstin avaus:

 • Suomen perustuslain 2 §:n 3 momentissa on määritelty oikeusvaltioperiaate:
  • Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. 
   • = Lainalaisuusperiaate = laillisuusperiaate
    • Julkisen vallan käyttämisen toimivallan perustana on oltava eduskunnan hyväksymä laki.
   • [Ks. yhteys kansanvaltaisuusperiaatteeseen]
   • Laillisuusperiaate on kirjattu myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen johdantoon.
  • Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.
   • = Lakisidonnaisuuden periaate 
    • Hallintotehtävän hoitamisessa on noudatettava tarkoin sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Tiivistäen tekstin avaamisessa kyse on siitä, että olennaisia asioita korostetaan ja teksti pinotaan hierarkkiseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi asioiden väliset yhteydet tuodaan esiin.

Tekstin avaus tukee oman jäsentelyn tekemistä kirjasta.

Oman jäsentelyn tekeminen on tie asian ymmärtämiseen. Asia on pystyttävä toistamaan ilman lähdeaineiston apua riittävällä tarkkuudella.

Oppimiseen ei ole pikatietä. Asioiden opettelu vie aikaa. Sen takia on ensisijaisen tärkeää, ettei käytä kaikkea aikaa vain sisällön hahmottamiseen.

On monia tapoja jäsentää sisältöä. Olennaista on päästä irti valintakoekirjojen tavasta ilmaista asiat.

Joskus on parasta laatia monimutkainen kokonaisuus kaavion muotoon. Kaavion avulla voi hahmottaa eri asioiden yhteydet.

Kaavio valitusmenettely

Toisen tekemästä kaaviosta ei ole samalla tavalla hyötyä kuin itse tehdystä. Jos on kuitenkin ensin yrittänyt itse väsätä kaaviota, voi sen jälkeen olla hyödyllistä verrata kaaviota toisen tekemään.

Ajatuksenjuoksua monimutkaisen kaavion taustalla voi olla haastava ymmärtää ilman sen merkityksen selittämistä. Tällaisiin asioihin videot ovat oiva väline.

Videosta saa parhaimman hyödyn irti, jos on ensin yrittänyt itse rakentaa kaaviota ja sen jälkeen verrannut sitä esimerkkikaavioon. 

Video-kaavio

Valintakoekirjallisuutta on työstettävä, jotta asioiden omaksuminen on helpompaa. Mitä enemmän ajattelua työstämiseen käyttää sitä parempi. Kurssilla hylätään ajatus mekaanisesti tehtyjen muistiinpanojen hyödyllisyydestä.

Tiedon siirtäminen kirjoista omiin muistiinpanoihin ei takaa hyvää muistijälkeä. Kurssilla kannustetaan tiedon prosessointiin uuteen muotoon. Kirjoissa esitettyjä tiedonmurusia voi koota esimerkiksi vertailutaulukon muotoon.

Vertailutaulukko

Opettelu ja ymmärtäminen

Monelle hakijalle tulee yllätyksenä se, millaista tarkkuutta valintakokeessa edellytetään. Omin sanoin asioista kertominen ei tuo juurikaan pisteitä. Kirjan ilmaisu on pystyttävä toistamaan sillä tarkkuudella, että asiasisältö ei muutu.

Tarkkuus voi muistuttaa jossain olennaisissa kohdissa sanatarkkaa osaamista. Koko kirjaa ei ole tarpeen kuitenkaan opetella sanatarkasti ulkoa.

Jäsentelyvaiheessa erotellaan ne asiat, jotka on osattava tarkasti. Värikoodaus auttaa hahmottamaan sitä, millä täsmällisyyden tasolla asia on opeteltava.

Asia on ymmärretty vasta sitten, kun sen pystyy opettamaan muille kirjoihin katsomatta.

Valintakoekirjojen useaan kertaan lukeminen voi saada aikaan valheellisen tuntemuksen asioiden ymmärtämisestä. Asiat alkavat tuntua tutuilta, mutta ilman kirjaa asioita ei pysty toistamaan riittävällä tarkkuudella.

Asioiden riittävän tarkka opettelu vie aikaa. Jo lukusuunnitelmassa pitää huomioida, että opettelun osuus on riittävän suuri. 

Muistisääntöjen rakentaminen kuuluu opetteluun. Muistisäännöt voivat toimia varmistuksen varmistuksena siitä, että muistaa asian oikein.

Pysyvä muistijälki

Pysyvän muistijäljen saavuttaminen on sisäistämisen viimeinen vaihe. Pysyvä muistijälki syntyy asioiden kertaamisella.

Vaikka asiat olisi hyvin opetellut, ne unohtuvat hyvin nopeasti, jos ei pidä kertauksesta huolta.

Oikein jaksotettu kertaus auttaa muistamaan asiat. Hyvin olennaista on, miten kertaa asiat.

Mitä aktiivisempi kertaamisen muoto on, sitä hyödyllisempää kertaus on. Passiivista kertaustakin voi käyttää, mutta aktiivisten kertausmuotojen käyttäminen on olennaista.

Aktiivisia kertaamismuotoja ovat mm. harjoitustehtävien tekeminen sekä muistikorttien tekeminen ja laatiminen.

Harjoitustehtävistä kirjalliset tehtävät ovat tässä suhteessa monivalintoja hyödyllisempiä.

 

Vastaaminen valintakokeeseen

Vastaaminen kirjallisiin tehtäviin

Vastaaminen lähtee aina liikkeelle ohjeiden lukemisesta. Ohjeissa on määritelty se, missä rajoissa tehtäviin on vastattava.

Kokeessa voi olla yleisiä ohjeita ja tehtäväkohtaisia ohjeita. Valintakokeessa vastataan valintakokeen ohjeiden mukaan. Ohjeet voivat poiketa aiemmista vuosista.

Kysymys on myös luettava huolellisesti ennen kuin aloittaa vastauksen. Itseltä on kysyttävä, mitä kysymyksellä tarkoitetaan ja miten aihe pitää rajata. Oikeustapauksissa ennen tapauskuvauksen lukemista on syytä lukea kysymys, jotta tietää, minkälaista vastausta tehtävässä haetaan.

Vastaus on hahmoteltava pääpiirteissään. Lähinnä tarkoitus on tyhjentää ajatukset päästä, jottei ne pääse karkaamaan.

Kirjoittamisvaiheessa on hyvä, että johdonmukaisen vastauksen rakenteen on sisäistänyt selkärankaan, jotta vastaus lähtee rutiininomaisesti rakentumaan johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi.

Kirjoittaminen tapahtuu kelloa vastaan, joten nopeuden rooli on merkittävä. Jos aikaa jää, voi vastauksen tarkistaa ja täydentää. 

Kirjallisiin tehtäviin vastaamisen harjoittelu

Vastaamisen harjoittelun voi aloittaa jo ennen valintakoekirjallisuuden ilmestymistä aineistopohjaisilla tehtävillä. Vanhoja valintakoekirjoja ja vanhoja valintakokeita voi myös käyttää harjoittelun tukena.

Oikistreenissä harjoitteluun käytetään aineistopohjaisia harjoitustehtäviä, jotka on suunniteltu tehtäväksi pelkästään tehtävässä jaettavan aineiston perusteella.

Harjoituksissa keskitytään nimenomaan eri tehtävätyyppien vastaustekniikan hiomiseen. Vastaamisen jälkeen itsearviointityökalu tarjoaa helpon tavan analysoida ja arvioida omaa vastausta.

Työkalu ohjaa kiinnittämään huomiota asioihin, jotka voivat vaikuttaa pisteisiin valintakokeessa. Tehtävät auttavat hiomaan vastauksen rakennetta johdonmukaiseksi.

Mallivastauksesta voi saada käsityksen siitä, millainen hyvä vastaus voi esimerkiksi olla. Yksityiskohtaiset arvosteluperusteet auttavat pisteyttämään oman vastauksen.

Valintakoetreenissä harjoitustehtävät pohjautuvat valintakoekirjallisuuteen. Tehtävät on tarkoitettu erityisesti sen testaamiseen, onko saavuttanut riittävän muistijäljen. Tehtäviä voi verrata mallivastaukseen ja sen pisteytykseen itsenäisesti.

Harjoituskoe vie harjoittelua enemmän koemaiseen suuntaan. Miettimisaikaa ei ole yhtä paljon kuin harjoitustehtävissä aikarajan takia. Kokeen rakenne muistuttaa aineistotehtävineen valintakoetta.

Harjoituskokeen voi arvioida ja analysoida itsearviointityökalun avulla. Yksityiskohtaisten arvosteluperusteiden avulla tehtävät voi pisteyttää itsenäisesti.

Vastaaminen monivalintoihin

Monivalintoihin liittyy vastaustekniikan lisäksi aina myös vastaustaktiikka. Vastaamisessa korostuu kysymyksen ja vastausvaihtoehtojen ymmärtäminen.

Monivalintojen vastaustekniikan osalta on tärkeää ymmärtää, miten monivalinnat on rakennettu. Usein vastausvaihtoehdot on laadittu siten, että ne vaikuttavat oikeilta, mutta jokin pieni asia kääntää osan vastausvaihtoehdoista vääriksi.

Vastaamisessa on tärkeää ymmärtää, mihin pieniin asioihin pitää vastaamisessa kiinnittää erityistä huomiota.

Aineistopohjaiset monivalinnat vaativat lisäksi ratkaisumalleja, jolla oikean vastauksen pystyy löytämään aineistosta nopeasti.

Monivalintoihin vastaamisen harjoittelu

Monivalintoihin vastaamisen harjoittelu on tehtävä oikein, jotta harjoittelusta ei jää vääriä päähänpinttymiä.

Monivalinnoissa on aina oikeita ja vääriä vastausvaihtoehtoja. Väärät on usein vain osittain vääriä.

Vääristä väittämistä voi jäädä helposti vääränlaisia käsityksiä, jos ei hahmota, mikä asia väitteessä oli väärin.

Tämän takia Oikeustiede.comin monivalintatehtävät pyrkivät selittämään, miten vastaukseen on päädytty. Monivalinnoissa on tärkeää ymmärtää niitä tekijöitä, jotka kääntävät vastauksen todenperäisyyden päinvastaiseksi.

Monivalintoja harjoitellessa on tärkeää lukea selostukset, jotta ymmärtää, miltä osin vastausvaihtoehto on väärin. Joskus kyse on vain siitä, että toinen vaihtoehto on enemmän oikein kuin toinen.

Oikistreenissä harjoitellaan aineistopohjaisilla monivalintatehtävillä ratkaisumalleja, joilla voi löytää aineistosta vastauksia. Toisinaan harjoituksissa on kyse lakitekstin ymmärtämisestä, ja toisinaan oikean vastauksen löytämisestä laajastakin aineistosta.

Vaikka vastaus olisi ikään kuin silmien edessä, vastaaminen ei ole aina helppoa. Tässä alla on yksi monivalintakysymys, joka perustuu melko suppeaan aineistoon.

Oikea vastaus on silmien edessä, mutta siitä huolimatta kysymystä voi joutua lukemaan yhä uudelleen ja uudelleen, koska väärät väittämättä eivät ole välttämättä kokonaan väärin

Tällaisissa tehtävissä on tärkeä saada perustelu sille, miksi oikea vastaus on se, mikä on. Väärä väittämä voi nimittäin pitää suurelta osin paikkaansa.

Valintakoetreenissä harjoitustehtävät pohjautuvat valintakoekirjoihin. Tehtävissä pyöritetään siis kirjoista löytyviä termejä, jaotteluita ja väitteitä.

Joskus hakijoilla on harhaluulo, että riittävän paljon monivalintatehtäviä tekemällä pystyisi omaksumaan kaiken, mitä kirjoista voi monivalintojen muodossa kysyä.

Sinällään on mahdollista harjoitustehtävinä tehdyt monivalinnat pitävät sisällään samankaltaisia väittämiä kuin valintakoe pitää sisällään.

Monivalintoja voi kuitenkin pyörittää hyvin moneen eri muotoon. Jättämällä pois tai lisäämällä sanoja, yhden väitteen merkitys voi muuttua täysin toiseksi.

Monivalinnoissa menestymisen kannalta onkin olennaisempaa hallita keskeiset ratkaisumallit kuin tehdä valtavasti monivalintatehtäviä harjoituksen vuoksi.

Perinteinen valmennuskurssi vs. Oikeustiede.com

Perinteisille valmennuskursseille on tyypillistä opetuksen pohjautuminen massaluentoihin, jotka voidaan järjestää luentosaleissa tai videoluentoina. Massaluentomaisessa opetuksessa aivot nähdään ikään kuin pesusieninä, jotka voivat imeä niihin kaadettua tietoa. Tiedon oletetaan imeytyvän aivoihin jonkun selostaessa asiaa.

Opetus voi olla mukaansa tempaavaa mutta samalla passivoivaa. Passiivisillakin oppimistavoilla on tietysti mahdollista oppia. Parhaan muistijäljen saavuttaminen vaatii kuitenkin aktiivisia oppimistapoja ja toimivan sisäistämismenetelmän käyttämistä.

Perinteiset valmennuskurssit eivät täysin sivuuta aktiivisia oppimistapoja. Kursseihin kuuluu usein harjoitustehtäviä ja niillä voidaan kannustaa muistikorttien tekemiseen.

Passiivisten ja aktiivisten oppimistapojen suhde on kuitenkin usein vahvasti kallellaan. Pääpaino monilla perinteisillä valmennuskursseilla on passiivisissa oppimistavoissa.

Vaikka lukuaika on lyhentynyt vuosien takaisesta noin kahden ja puolen kuukauden lukuajasta noin kuukauteen, massaluentojen määrä ei ole juuri tippunut. Luentoa viikkoa kohdin on huomattavasti enemmän kuin perinteisten valmennuskurssien kulta-aikana.

Koska luento-opetus on aikaa vievä tapa sisäistää valintakoekirjallisuus, olen kehittänyt itsenäistä työstämistä tukevan valmennuskurssin. Kyse ei ole vain itseopiskelumateriaalista, vaan itsenäistä työstämistä tukevasta valmennuksesta.

Vastaavaa valmennusta ei ole markkinoilla tarjolla. Kurssin materiaalin ymmärtäminen ei vaadi luento-opetukseen osallistumista. Videoita kyllä käytetään yhtenä muotona valmennuksessa, mutta kyseessä ei ole videoluentovalmennus.

Valmennus ohjaa työstämään valintakoemateriaalia helpommin opeteltavaan muotoon ja kannustaa aktiivisiin oppimismenetelmiin.

Kaikkea ei tarjoilla valmiina tarjottimella.

Jos päädyt ostamaan satojen tuntien edestä tavaraa valmistautumisen tueksi, voi se viedä liikaa aikaa itsenäiseltä opettelulta. Runsaudesta voi tulla kirous, jos et pysty erottamaan itsellesi hyödyllistä materiaalia kaikista vaihtoehdoista.

Hyvin olennaista onkin se, mitä kurssi ei sisällä. Vähemmän voi olla joskus enemmän. Oikeustieteelliseen valintakokeeseen valmistautumisessa vähemmän passiiviseen oppimiseen liittyvää kurssimateriaalia tarkoittaa enemmän aikaa itsenäiseen opiskeluun. Kiusaus passiiviseen opiskeluun on pienempi.

Jos osallistut perinteiseen valmennuskurssiin, kannattaa arvioida tarkkaan, kuinka paljon osallistut opetukseen. Vaikka opetuksesta on maksanut, siihen ei ole pakko osallistua koko rahan edestä.

Perinteiseltä valmennuskurssiltakin saat paljon hyödyllistä materiaalia valmistautumisen tueksi. Laajoissa kurssipaketeissa voi houkutella ajatus siitä, ettei jää mistään paitsi.

Varmuuden vuoksi materiaalin hamstraaminen voi muuttua kiroukseksi, kun kaikkea materiaalia ei ehdi käymään läpi.

Oikeustiede.comin valmennuksessa saat oppimistasi tukevaa materiaalia säännöllisesti pienissä erissä.

Materiaali on laadittu sillä ajatuksella, että siinä on taustalla oppimistavoite. Oppimistavoitteena voi olla esimerkiksi punaisen langan kurominen yhteen asiassa, jota on käsitelty pitkin valintakoekirjallisuutta.

Niko Puranen

Olen oikeustieteen maisteri ja tämän kurssin valmentaja. Olen erikoistunut opettamaan juridiikkaa verkossa hyödyntämällä automatisointia.

Tehtäväni on luotsata motivoituneita oikeustieteelliseen hakijoita huippujuristin uralle muuttamaan maailmaa parempaan päin.

Vahvuuteni valmentajana on, että ymmärrän hyvin ne vaikeudet, joita oikeustieteen opiskelussa voi tulla eteen. Olen itsekin kompuroinut valintakokeessa, tenteissä ja milloin missäkin.

Asenteeni on kuitenkin sellainen, että olen valmis kääntämään kaikki kivet onnistuakseni. Se asenne on tuonut ennen pitkään tuloksia.

Tämän koko valmennuksen olen rakentanut sillä ajatuksella, millaisen valmennuksen olisin itse halunnut käydä ennen oikeustieteelliseen valintakoetta.

Panostan tähän valmennukseen täysillä valintakokeeseen lukuajan. Lupaan tehdä kaikkeni, jotta valmennus tukisi sinua mahdollisimman hyvin.

Valintakoevalmennuksen lisäksi olen ollut neuvottelemassa tuhansia sopimuksia, kehittänyt sopimusautomaatiota ja hoitanut oikeudellisia toimeksiantoja. Oikeustieteen lisäksi olen opiskellut taloustiedettä. Osaan koodata jonkin verran, joten pystyn automatisoimaan rutiinitehtäviä. Valtaosan viime vuosista olenkin käyttänyt kehitystyöhön.

Lähde mukaan valmennukseen, jossa opit hyödyllisiä taitoja valintakoetta ja oikeustieteen opinnoissa menestymistä varten. Reittisi oikeustieteelliseen tulee olemaan vähemmän kuoppainen, kun omaksut menestymisen kannalta tärkeät taidot nyt.

Oikeustiede.comin valmennuksessa saat kaikki tarvitsemasi eväät oikeustieteellisen valintakokeeseen valmistautumiseen. Kaikki valmistautumisen kannalta olennainen on pakattu kahteen verkkokurssiin – Oikistreeniin ja Valintakoetreeniin.

Käytännössä et tarvitse näiden kahden kurssin lisäksi mitään muuta valmennuskurssia. Voit unohtaa tuhansien eurojen videoluentovalmennukset ja massaluennot.

Mitä Oikeustiede.comin valmennuskurssit eivät sisällä
ja miksi?

Valmennukseen osallistuminen vie aikaa. Siksi on tärkeää, että valmennuskurssi ei sisällä sinulle hyödytöntä sisältöä, jonka kahlaamiseen menee vain arvokasta lukuaikaa.

Olennaista onkin se, mitä valmennuskurssi ei sisällä. Oikeustiede.comin valmennus sisältää vain kurssin työstämiseen perustuvan menetelmän kannalta olennaista sisältöä. Karhunpalvelukset kurssilta on karsittu pois, vaikka moni niistä maksaisi mieluusti.

Äänikirjoja

Äänikirjat voivat tuntua oppimista nopeuttavalle ratkaisulle. Monet kuvittelevat lisäksi, että he ovat auditiivisia oppijoita, jotka oppivat parhaiten kuuntelemalla. Todellisuudessa luet paljon nopeammin kuin yksikään lukija pystyy puhumaan. Tiede on myös osoittanut, ettei auditiivisia oppijoita ole. Äänikirjat soveltuvat huonosti kertaamisen tueksi, koska se on passiivinen tapa kerrata. Multitasking ei ole myöskään niin tehokasta kuin monet kuvittelevat.

Tuutorointia

Kurssilta et saa kädestä pitäen ohjausta tai rupatteluseuraa talon puolesta. Jos haluat maksullisen tukihenkilön valmistautumisen tueksi, tämä kurssi ei tarjoa sitä edes lisämaksusta. Mentaalisesta valmentajasta voi olla apua valmistautumisessa. Ei ole ollenkaan huono idea käyttää myös henkisen puolen valmentajaa apuna. Tällöin kannattaa käyttää alan ammattilaisia, jotka osaavat antaa tukea ja työkaluja henkiseen valmistautumiseen.

Tehtävän tarkistuksia

Kurssien tehtävät ovat itsenäisesti tarkistettavia. Oikistreeni-kurssilla ja harjoitusvalintakokeessa on käytössä itsearviointityökalu, joka auttaa tarkistamisessa ja kehityskohteiden löytämisessä. Kaikkiin tehtäviin sisältyy mallivastaukset ja pisteytysmalli. Itsenäinen tehtävien tarkistus on osa oppimisprosessia. Jos jokin asia jää epäselväksi itsenäisessä tarkistuksessa, voi tehtävistä kysyä kurssiyhteisössä.

Videoluennointia

Kurssilla ei ole videoluennointia. Videoluennoinin ongelmat ovat pitkälti samoja kuin massaluentojen. Videot ovat kuitenkin yksi oppimismateriaalin muoto myös tällä kurssilla. Videot ovat enemmän lyhyitä opetusvideoita rajatuista aiheista kuin kaiken kattavia monen tunnin luentoja. Silloin kun asian voi parhaiten selittää videolla, kurssilla käytetään videoita. Opetus kurssilla perustuu pitkälti tekstin avauksiin ja kirjallisiin selostuksiin.

Massaluentoja

Massaluentojen ajatuksena on usein tiedon kaataminen päähän. Harvemmin tieto kuitenkaan siirtyy riittävässä määrin vain luentoa kuuntelemalla. Omaksuminen vaatii asian itsenäistä työstämistä. Massaluennolle osallistuminen on pois asian itsenäisestä työstämisestä ja jäsentämisestä.

Monivalinta-applikaatiota

Monivalintojen opetus kurssilla ei perustu monivalintojen suureen määrään, vaan sen ymmärtämiseen, miten vastaukseen on päädytty. Vaikka kurssilla ei ole erillistä sovellusta, kurssialustalta löytyy monivalintasovellus. Kysymysten lisäksi monivalintatehtävistä löytyy selitys, miten vastaukseen on päädytty.

Pienryhmätapaamisia

Pienryhmätapaamiset voivat kuulostaa tehokkailta. Tällaisissa tapaamisissa yleensä kysellään kysymyksiä kirjoista, joihin odotetaan pienryhmäläisiltä vastauksia. Hyvässä pienryhmässä toinen täydentää toista ja keskustelua syntyy. Kiusallinen hiljaisuus on vieraassa seurassa kuitenkin yleistä. Tällä kurssilla ei ole järjestettyjä pienryhmätapaamisia, mutta kurssiyhteisössä on mahdollista perustaa pienryhmä muiden kurssilaisten kanssa.

Välikokeita

Kurssiin sisältyy yksi harjoituskoe kurssin loppupuolella. Jos kuitenkin haluaa harjoitella tehtäviä koemaisesti enemmän, voi harjoitustehtäviä keskittää yhteen. Jos haluat lisää harjoituskokeita, käänny muiden valmennuskurssijärjestäjien puoleen.

Alleviivauksia

Alleviivaukset ovat yksi tehottomimmista opiskelutavoista. Vielä tehottomamman alleviivauksista oikeastaan saa vain, jos kopioi toisen tekemät alleviivaukset. Olennaisia asioita mm. käsitteitä, sääntöjä, periaatteita on korostettu värikoodeilla tekstin avauksissa. Et tarvitse kirjaa valmiiksi alleviivattuna.

Muistikortteja

Kurssi ei sisällä valmiita muistikortteja. Flash cards on oppimistekniikka, jossa toisella puolella on esim. käsite ja toisella selitys. Muistikortit ovat hyvä aktiivisen kertaamisen muoto, mutta niiden tekeminen on myös hyvää aineiston työstämistä.

Yksityisopetusta

Kurssi ei sisällä yksityisopetusta tai mahdollisuutta soittaa suoraan opettajalle. Yksityisopetus voi olla sinällään tehokas tapa oppia, mutta se vaatii valmistautumista myös osallistujalta. Yksityisopetusta on tarjolla lisämaksusta vanhoille asiakkaille valintakokeen läheisyydessä.

Käsitteiden ennakko-opetusta

Valmistavalla kurssilla ei keskitytä oikeudellisten käsitteiden opetukseen, koska samoja käsitteitä voidaan käyttää eri yhteydessä eri merkityksessä. Valintakoekirjassa olevat käsitteet ehtii kyllä oppia lukuaikana. Peruskäsitteet kurssilla tulee tietysti tutuksi jo ennen valintakoekirjojen julkaisua luentojen ja tehtävien kautta.

Tiivistelmiä valintakoekirjoista

Kirjan tiivistämisen sijaan kurssilla avataan kirjan tekstiä. Tekstin avaukset muistuttavat tiivistelmiä siinä, että ne tiivistävät asioita. Tiivistämisen lisäksi tekstin avaukset myös selostavat vaikeaselkoisia kohtia ja eri asioiden yhteyksiä toisiinsa.

Paperista aineistoa

Koko kurssi on digitaalinen ja rakennettu 100 % verkkokurssiksi. Tehtävät on suunniteltu tehtäväksi kurssiympäristössä. Tehtäviä voi kuitenkin tehdä harjoituksen vuoksi paperille.

Valmennuksen sisältö ja hinta

Voit ostaa koko valmennuskokonaisuuden kahdessa osassa, sillä valmennus on jaettu kahteen verkkokurssiin. Jos et hae valintakokeen kautta, sinulle riittää vain Oikistreeniin osallistuminen oikeustieteellisessä opiskeluun valmistautumiseen.

Mikäli haet valintakokeen kautta, koko valmennuskokonaisuuteen osallistuminen on suositeltavaa. Valintakoetreenissä hypätään suoraan asiaan. Kurssilla oletetaan, että hallitset Oikistreenissä opetetut menetelmät ja taidot.

Mitään pakkoa kursseihin ei sisälly. Voit vapaasti hyödyntää kursseja juuri sen verran kuin koet tarvitsevasi. Voit ostaa vain toisen kursseista, jos niin haluat. Tarvittaessa voit ostaa Oikistreeni-kurssin myös valintakoekirjojen ilmestymisen jälkeen

OIKISTREENI

154 €

VALINTAKOETREENI

292,50 €

KURSSIPAKETTI 

446,50 €

Aineistopohjaiset monivalintojen harjoitustehtävät

Aineistopohjaiset kirjallisten tehtävien harjoitustehtävät

Vastaustekniikkaluennot

Lukutekniikkaluennot

Mahdollisuus olla yhteydessä opettajaan ennen valintakoekirjojen julkaisua

Mahdollisuus esittää kysymyksiä valintakoekirjoista kurssiyhteisössä opettajalle

Monivalintatehtäviä valintakoekirjoista

Kirjallisia tehtäviä valintakoekirjoista

Harjoitusvalintakoe + itsearvostelutyökalu

Tekstin avaukset valintakoekirjasta

Viikoittainen videotapaaminen koko ryhmälle valintakoekevään aikana.

Viikoittainen tsemppauskirje sähköpostiin valintakoekevään aikana

Kaavioita & taulukoita valintakoekirjasta

Tämä valmennus sopii sinulle, jos

Haluat harjoitella oikeustieteellisen vastaustekniikkaa

Kyky vastata nopeasti ja saada hyviä pisteitä kehittyy treenaamalla. Virheitä on tehtävä oppimisprosessin aikana, ja siihen tämä kurssi tarjoaa turvallisen ympäristön.

Haluat valintakokeeseen valmistautumisen tueksi juristin kehittämät menetelmät

Lukeminen ja kokeeseen vastaaminen voi mennä helposti haahuiluksi, jos ei tiedä, mitä pitää tehdä. Toimivaksi todetun menetelmän avulla vältät turhaa haahuilua.

Haluat valmistautua ohjatusti, mutta kuitenkin oman aikataulun mukaan

Valmennus antaa askelmerkit, sinä astut askeleet omaan tahtiisi. Et joudu sitoutumaan muiden aikatauluihin, mutta kurssi valmentaa lukurytmiin pääsemiseen.

Olet motivoitunut itse työstämään valintakoekirjallisuutta

Motivaatiota ei ole kaupan, mutta tukea motivoituneelle kylläkin. Kun omaat aitoa mielenkiintoa oikeustiedettä kohtaan, saat valmennuksesta parhaan tuen.

Omaat riittävästi itsekuria lukurytmiin pääsemiseksi

Valmennus antaa ohjeita ja vinkkejä hyvään lukurytmiin pääsyyn, mutta itsekuria kurssilta et voi ostaa.

Tämä valmennus ei sovi sinulle, jos

Elämänhallintataitosi ovat hukassa

Jos sängystä ylös nouseminen vaatii, että luento alkaa tiettyyn aikaan, tämä kurssi ei ole sinua varten. Tältä kurssilta saat vinkkejä lukurytmiin pääsemiseen, mutta kurssi ei nosta sinua sängystä.

Et ole motivoitunut

Jos et omaa sisäistä motivaatiota päästä oikikseen, et tule nauttimaan tästä kurssista. Tämä ei ole se kurssi, jolla on mukava istua muiden painostuksesta.

Haluat mennä sieltä, missä aita on matalin

Kurssilla pyritään välttämään karhunpalvelusten tekemistä. Et saa kaikkea valmiina, vaan sinun on itse työstettävä valintakoekirjallisuutta. Kurssi ohjaa sinua löytämään oikeat tavat työstää oikeustieteellistä tekstiä ja ymmärtämään nopeammin vaikeita kohtia. Työtä on tehtävä itse.

Aiot vain käydä kokeilemassa tuuriasi valintakokeessa

Jos haluat mahdollisimman vähällä vaivalla kokeilla päästä sisään oikikseen, niin tämä kurssi ei ole sinua varten.

Uskot tiukasti oppimiseen liittyviin myytteihin

Jos et ole valmis hyväksymään, että auditiiviset, visuaaliset ja kineettiset oppimistyylit ovat myyttejä ilman tieteellistä pohjaa, tämä kurssi ei ole sinua varten.

Haluat ohjausta kädestä pitäen

Valmennus antaa ohjausta, mutta kädestä pitäen ohjausta ei ole tarjolla. Jos tarvitset apua usein, kannattaa valita sellainen kurssi, joka sisältää tarvitsemaasi ohjausta.

Lunasta paikkasi, niin pääset aloittamaan treenin kohti oikeustieteellistä

Kokemuksia valmennuksesta

Kurssilainen, 2020
9.7.2020
Read More
Laadukas kurssi itsenäisen opiskelun tueksi. Kurssilla jaetut laajat ja täsmälliset tekstin avaukset jokaisesta valintakoekirjasta auttoivat hahmottamaan vaikeita kohtia ja ymmärtämään yhteyksiä eri asioiden välillä. Laaja tehtäväpankki kertaamisen ja oppimisen tukena oli korvaamaton. Iso peukku myös ennen valintakoekirjojen julkaisua jaetulle materiaalille mm. vastaustekniikasta, tehtävätyypeistä ja ajanhallinnasta. Kaiken kaikkiaan materiaalit olivat laadukkaita ja kysymyksiin sai vastauksen nopeasti. Suosittelen kurssia niille, jotka oppivat parhaiten itse tekemällä, mutta jotka kaipaavat taustavaikuttajaa, johon voi tukeutua tarvittaessa ja siinä määrin kuin itselle tuntuu oikealta.
Kurssilainen, 2020
9.6.2020
Read More
Voin vain suositella kyseistä valmennuskurssia kaikille oikeustieteellisen pääsykokeisiin valmistautuville! Niko on omistautunut, kekseliäs ja ammattitaitoinen kurssinvetäjä. Kurssi on tukenut itseopiskelua toivotulla tavalla, sisältö on laadukasta ja monipuolista.
Kurssilainen, 2020
7.6.2020
Read More
Varmasti paras valmennuskurssi hinta-laatusuhteeltaan. Kurssi ei ainoastaan auta pääsemään oikikseen, vaan myös valmistaa siellä opiskeluun. Opettajan aito kiinnostus välittyi kurssilla. Kurssi sopii hyvin tehokkuuteen tähtäävälle itseopiskelijalle monipuolisen materiaalitarjonnan puolesta.
Kurssilainen, 2020
4.6.2020
Read More
Todella laadukas kurssi, jota on mukautettu vallitsevan tilanteen vuoksi muuttuneihin olosuhteisiin. Kurssi tarjosi kaiken minkä lupasi, ja paljon enemmän. Kysymyksiin on saanut nopeasti kattavat vastaukset. Oppimista on tukenut laajat tekstin avaukset sekä monet harjoitustehtävät. Suosittelen kurssia ehdottomasti oikeustieteelliseen pyrkiville!
Kurssilainen, 2020
1.6.2020
Read More
Hyvin ja huolella tehty valmennus.
Kurssilainen, 2020
1.6.2020
Read More
Todella tehokas ja ajankäytöllisesti hyvä kurssi! Monenlaista sisältöä vastaustekniikkaa hiovista tehtävistä valintakoekirjoja avaavaan materiaaliin. Voin suositella kurssia erityisesti kaikille, jotka haluavat erinomaiset työkalut tukemaan itsenäistä opiskelua.
Kurssilainen, 2020
31.5.2020
Read More
Kurssi tuki hyvin pääsykokeisiin valmistautumista, sillä tehtäviä ilmestyi luku-urakan aikana monipuolisesti. Erilaiset videot, materiaalit ja tekstin avaukset auttoivat tiedon sisäistämisessä. Kurssilla painotettiin opiskelu- ja vastaustekniikoiden lisäksi myös mentaalista valmistautumista, mistä tulikin itselleni yksi tärkeimpiä osatekijöitä lukemisen aikana.
Kurssilainen, 2020
31.5.2020
Read More
Hyvä kurssi, mielestäni todella monipuolinen, vaikea verrata muihin kun ei kokemusta. Kaikki riittävät eväät kyllä tarjottiin, ja tekstin avauksista iso plussa.
Kurssilainen, 2020
31.5.2020
Read More
Mielestäni kurssi on ollut todella hyvä ja kurssilla on ollut monipuolinen. Tehtävät olivat hyviä.
Kurssilainen, Valintakoetreeni 2021
23.5.2020
Read More
Tosi hyvä ja laadukas kurssi, joka soveltuu erityisesti sellaiselle henkilölle jolla itsenäinen opiskelu sujuu hyvin.
Kurssilainen, Valintakoetreeni 2021
23.5.2021
Read More
Kurssi oli hyödyllinen. Etenkin tehtävät olivat hyviä kerratessa ja niiden tarkastaminen itse oli opettavaista.
Kurssilainen, Valintakoetreeni 2021
23.5.2021
Read More
Kurssi oli ehdottomasti erittäin hyödyllinen! Tehtävät olivat mielenkiintoisia ja haastoivat ajattelemaan ja huomioimaan pääsykoekirjoista sellaisiakin asioita ja näkökulmia, joita ei olisi ehkä muuten hoksannut ajatella. Kurssi soveltuu hyvin hakijalle, joka haluaa pelkä lukemisen lisäksi päästä testaamaan osaamistaan erilaisilla tehtävillä ja harjoittelemaan vastaustekniikkaa. Tehtävät toimivat sekä kertauksena kirjoista sekä vastausteknisinä harjoituksina. Itse sain kurssista lisää motivaatiota lukemiseen. Lisäksi koin hyödylliseksi kysymysten esittämisen mahdollisuuden sekä kirjoista tehdyt avaustekstit, jotka myös auttoivat paljon pääsykoekirjojen hahmottamisvaiheessa.
Kurssilainen, Valintakoetreeni 2021
23.5.2021
Read More
Vaikea antaa tähtiä kun en ole käynyt muilla kursseilla. Oikeustiede.com on kuitenkin suht. edullinen ja ainakin minulle ollut joka pennin arvoinen. Vastaustekniikan opetteluun olen saanut tosi hyvät eväät. Enemmän sisältöä voisi olla opiskelu- ja kertaustekniikoista ja -taktiikoista.
Kurssilainen, Valintakoetreeni 2021
23.5.2021
Read More
Vaikea antaa tähtiä kun en ole käynyt muilla kursseilla. Oikeustiede.com on kuitenkin suht. edullinen ja ainakin minulle ollut joka pennin arvoinen. Vastaustekniikan opetteluun olen saanut tosi hyvät eväät. Enemmän sisältöä voisi olla opiskelu- ja kertaustekniikoista ja -taktiikoista.
Kurssilainen, Valintakoetreeni 2021
23.5.2021
Read More
Kurssilainen, Valintakoetreeni 2021
24.5.2021
Read More
Kokonaisuudessaan erinomainen kurssi, joka tarjosi varmasti markkinoiden parhaan hinta-laatu suhteen. Eli jos valmennuskurssiin ei ole varaa/halukkuutta laittaa lähemmäs 1000e tai yli, saa tältä kurssilta painettujen pääsykoekirjojen hinnalla hyvät eväät oikiksen pääsykokeisiin. Plussat: +Opettavaiset ja oivaltavat harjoitustehtävät, jotka vastaavat haastavuudeltaan ja laadultaan pääsykokeessa nähtyjä +tekstin avaukset, jotka auttavat sisäistämään hankalia kohtia ja yhdistelemään eri puolilla kirjaa käsiteltyjä teemoja +Ylipäänsä runsas ja hyödyllinen sisältö kertaamisen tueksi +Motivoitunut kurssin vetäjä joka tuntuu olevan tavoitettavissa kellon ympäri +Kurssin vetäjällä on myös näkemys tehokkaasta tavasta opiskella eli kurssilla keskitytään olennaiseen Miinukset: -Ajoittaiset tekniset ongelmat/haasteet live-striimeissä ja kurssialustalla -Kurssilla todella on vain yksi opettaja, jolloin kaikki materiaalit ovat hänen näkemyksiään olennaisista asioista -Kurssiin ei juuri sisälly henkilökohtaista palautetta tai ohjausta eli se soveltuu parhaiten itsenäiseen työskentelyyn kykenevälle, joka osaa ohjata omaa oppimistaan, eikä tarvitse jatkuvaa tsemppaamista
Kurssilainen, Valintakoetreeni 2021
24.5.2021
Read More
Täydellinen valinta valmennuskurssiks ihmiselle, joka ei halua perus luentoja, vaan kannustusta itsenäiseen ja oma aloitteiseen oppimiseen! Ehdottomasti jatkoon!
Kurssilainen, Valintakoetreeni 2021
25.5.2021
Read More
Kurssi oli kyllä hyödyllinen. Tekstin avaukset ja lakikoonnokset olivat korvaamaton apu lukiessa. Pelkkää plussaa valmentajasta! Voin suositella jokaiselle tätä kurssia. Hinta-laatusuhde on kohdillaan.
Kurssilainen, Valintakoetreeni 2021
26.5.2021
Read More
Parasta kurssissa on ehdottomasti tehtävät, jotka valintakokeen tapaan testaavat nippelitietoa, mutta myös tiettyä asiaa/kokonaisuutta. Sinun tekemät tekstin avaukset auttoivat kirjojen sisäistämisessä, välillä sitten kirjaa lukiessa tuli deja vu -tunne, että näinhän tämä asia menee.
Kurssilainen, Valintakoetreeni 2021
27.5.2021
Read More
Erinoimainen ja monipuolinen kurssi, tehtävät olivan mukavan haastavia, sen vuoksi pääsykokeiden kirjaan pohjautuvat tehtävät eivät olleet ylitsepääsemättömän vaikeita. Valmennuskurssilla vastuutetaan osallistujia sopivasti oppimaan ja tajuamaan itse asioita, mutta samalla saa myös tukea muilta ja Nikolta. Voin suositella lämpimästi tätä valmennuskurssia.
Kurssilainen, Valintakoetreeni 2021
30.5.2021
Read More
Kurssilainen, Oikistreeni 2021
23.4.2021
Read More
Hyviä vinkkejä lukutekniikan kehitykseen.
Kurssilainen, Oikistreeni 2021
24.4.2021
Read More
Oikistreeni oli hyvin mielenkiintoinen ja monipuolinen. Kurssimateriaali oli kattavaa ja tehtävien itsearviointi tuki asian oppimista. Hintaansa nähden kurssin anti yllätti positiivisesti.
Kurssilainen, Oikistreeni 2021
25.4.2021
Read More
Kurssilainen, Oikistreeni 2021
26.5.2021
Read More
Kurssi evästi mainiosti omia puutteellisia ja vanhoja opiskelutyylejä sekä opetti minulle perinpohjaisesti vastaustekniikan pääpirteet. Käytännön opiskelu tehtävien avulla osoittautui hyvin tehokkaaksi menetelmäksi omaksua esitellyt menetelmät pääsykokeessa, minkä takia koin varmuutta varsinaisessa kokeessa. Myös yliopisto-opintoja ajatellen kurssi on erittäin hyvä hintaansa nähden.
Kurssilainen, Oikistreeni 2021
31.5.2021
Read More
Kurssilainen, Oikistreeni 2021
8.7.2021
Read More
Kurssi sopii erinomaisesti kaikille motivoituneille oikikseen hakijoille. Lukuaika on kuitenkin hyvin rajallinen, eikä luentojen seuraaminen ole kovinkaan tehokasta ajankäyttöä. Tällä kurssilla pääsi tekemään paljon haastavia tehtäviä, jonka jälkeen itse pääsykoe tuntui helpolta.
Kurssilainen, Oikistreeni 2021
16.7.2021
Read More
Kurssilla sain hyvän pohjan oikeustieteellisten kysymysten ymmärtämiseen ja vastausten rakentamiseen. Aluksi opetettiin, miten tehtäviin olisi hyvä vastata ja sen jälkeen taitoa pääsi harjoittelemaan konkreettisesti. Oikistreeni auttoi myös siihen, että valintakoekirjojen ilmestyessä pääsin heti kiinni asiaan eikä aikaa enää mennyt paljoakaan vastaustekniikan hiomiseen. Itselleni ainakin oli erittäin hyödyllinen kurssi!
Previous
Next

Älä jätä käyttämättä tätä tilaisuutta

Jos yhtään onnistuin taas lukemaan ajatuksiasi, niin mietit, voiko tällaista tilaisuutta oikeasti tulla vastaan. Kaikki kuulostaa hyvältä, mutta koko valmennus vaikuttaa ehkä jopa liian hyvältä.

Mikäli tämä valmennus kuulostaa sinusta todella hyvälle, kyse on todennäköisesti siitä, että jaamme pitkälti saman ajattelumallin.

Todennäköisesti sinäkin jaat sen ajatuksen, että lukuaika kannattaa käyttää mahdollisimman tehokkaasti niin, että työstää materiaalia sen sijaan, että istuisi passiivisesti kuuntelemassa luento-opetusta.

Pystyt ehkä samaistumaan myös siihen, että juristin kehittämä ohjattu polku on parempi tapa valmistautua kuin itsenäisesti haahuilu.

Usein kysytyt kysymykset

Kurssilla on mahdollista esittää kysymyksiä kurssiyhteisössä. Vastauksia kysymyksiin voi saada toisilta kurssilaisilta tai valmentajalta. Valmentaja vastaa yhteensä enintään 1,5 tuntia päivässä kurssilaisten kysymyksiin.

Muiden kurssilaisten esittämiin kysymyksiin kannattaa vastata, koska vastaaminen voi auttaa oppimaan asian itsekin paremmin.

Mitä enemmän annat kurssille, sitä enemmän kurssi antaa sinulle. Jos olet hyödyksi koko kurssiyhteisölle, voit saada henkilökohtaista palautetta valmentajalta silloin kun sitä itse tarvitset.

Kurssin mainostamiseen ei ole käytetty euroakaan rahaa ennen helmikuun 2021 loppupuolta.

Tässä muodossa kurssi on myös uusi, vaikka valmennus perustuukin muutaman vuoden kokemukseen ja kehittämiseen.

Mainostamisen puutteesta huolimatta osallistujia on ollut kymmenittäin. Tunkua olisi ollut enemmänkin, mutta vasta nyt kurssi on automatisoitu niin pitkälle, että kurssille voi osallistua sadottain hakijoita. 

Nyt voin luvata, että paikkoja kurssilla riittää kaikille halukkaille. 

Osallistujamäärää ei ole rajattu. Kurssille mahtuvat kaikki halukkaat oikeustieteelliseen hakijat.

Pitkälle viedyn automatisoinnin ansiosta kurssikokemus on kuitenkin varsin yksilöllinen.

Oikeustiede.comin valmennuskurssi ei ole ns. perinteinen valmennuskurssi, joka perustuu pitkiin tunteja yhtä putkeen kestäviin massaluentoihin. Kurssin laajuutta on oikeastaan mahdoton laskea oppitunneissa.

Valmennuksen aktiviteettien ja materiaalin parissa saa aikaa kulumaan useita kymmeniä tunteja. Yleensä kurssi on oppimisen tukena, ja onkin vaikea erottaa sitä aikaa, jonka käyttää nimenomaan kurssimateriaalin parissa.

Kurssien laajuutta vertailemalla on vaikea löytää tehokkainta kurssia. Jos kurssin laajuus vaikuttaa hyvin suurelta, kyse voi olla siitä, että samankaltaista sisältöä on laskettu useampaan kertaan.

Vaikka päätyisit perinteiseen valmennuskurssiin, niin vertailua niiden väliltä ei kannata tehdä oppituntien määrän perusteella. Valitettavasti kursseista annetaan usein sen verran vähän tietoa, ettei hakijoilla ole oikein muuta vaihtoehtoa valita sopivaa kurssia kuin ostaa varmuuden vuoksi mahdollisimman laaja paketti.

 

Kurssille ei ole myöhäistä osallistua, vaikka se on jo alkanut. Oikistreeniin voi osallistua oman aikataulun mukaan. Materiaali ilmestyy alustalle kurssin aikataulun mukaan.

Valintakoetreeniin voi myös osallistua oman aikataulun mukaan. Materiaali ilmestyy alustalle kurssin aikataulun mukaan, mutta tietysti menneisiin videotapamisiin ei voi jälkikäteen osallistua.

Saat tyytyväisyystakuun, jos ostat molemmat kurssit riittävän ajoissa eli viimeistään 22.3.2021 mennessä.

Oikistreeni-kurssi alkaa heti tilauksen jälkeen. Jos et ole tyytyväinen kurssiin, saat rahat takaisin sekä Oikistreeni-kurssista että Valintakoetreeni-kurssista, kun ilmoitat tyytymättömyydestäsi 30 vuorokauden sisällä kurssin tilauksesta.

Valintakoetreeni-kurssi alkaa 22.4.2021. Jos et ole tyytyväinen kurssiin, saat rahat takaisin Valintakoetreeni-kurssista, kun ilmoitat tyytymättömyydestäsi 30 vuorokauden sisällä kurssin aloituksesta.

Maitojuna siis kulkee, jos tarve vaatii.

Tyytyväisyystakuun tarkoitus on:

 • Kannustaa aloittamaan valmistautuminen valintakokeeseen riittävän ajoissa.
 • Karsia valmennuksesta sellaiset osallistujat, jotka eivät kestä kurssin kyydissä.
 • Taata se, että valmennuksesta saat riittävät eväät oikeustieteen valintakokeeseen valmistautumiseen.

Tyytyväisyystakuun tarkoitus ei ole:

 • Palauttaa kurssimaksua, jos paikan saa todistusvalinnan kautta.
 • Tarjota maksutonta kurssia maksuhaluttomalle.

Kurssialusta on yhteisö, josta löytyy aiheittain järjestettyjä luentoja, tehtäviä ja oppimistuloksia.

Oikeustiede valmennuskurssi - verkkoyhteisö

Oikeustiede - valmennuskurssi - alusta

Kurssin kehittäminen on ollut pitkäkestoinen prosessi, jonka aikana kurssin valmentaja on analysoinut kymmeniä oikeustieteellisen valintakoekirjoja, satoja valintakokeen tehtäviä ja toista sataa kurssilaisten vastausta harjoitustehtäviin. Kurssin laadinnassa on hyödynnetty tutkittua tietoa siitä, miten ihminen oppii parhaiten.

Kurssilaisten palaute ja onnistumiset on vahvistanut, että kurssimateriaali on antanut oikeanlaista tukea valmistautumiseen.

Ehdottomasti kannattaa. Kurssi ei ole ”näin piirrät ajatuskartan” -tyylinen opiskelutekniikkakurssi. Kurssin keskeinen anti on oppia vastaamaan oikeustieteellisen aineistotehtäviin, ja omaksua oikeudellisen ajattelun perusteita.

Jos olet käynyt avoimen yliopiston oikeustieteen kursseja, kurssilla on varmasti paljon tuttuakin asiaa. Oikistreenissä opetetaan kuitenkin sellaisia menetelmiä, joita avoimen yliopiston kursseilla ei opeteta. Kurssin käyminen voikin antaa tukea myös avoimen yliopiston opintoihin.

Tämä valmennus ei mene hukkaan, vaikka pääsisit todistuksella sisään. Valmennuksessa opitut menetelmät auttavat sisäistämään laajoja tenttialueita sekä vastaamaan tentteihin. Tämän valmennuksen käytyäsi oikeustieteellisen aloittaminen ei tunnu kylmään veteen pudotukselta.

Tietysti! Sivulla on chat kysymyksiä varten. Laita sähköpostiosoitteesi viestiin, jos et saa heti vastausta.

Soittaakin saa 0400 86 48 25.

Oikeustiede.com

Valmennuskurssi oikeustieteelliseen

Oikeustiede.com

Lekantti Oy

Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki

0400 864 825

[email protected]

Y-tunnus: 3108056-8