Luennon edistyminen
0% Suoritettu

Oikeustieteellisen valintakokeessa ja tenteissä on melko vakiintunut vastaustekniikka, jolla kirjallisiin tehtäviin tulisi vastata. Kaikista keskeisintä on vastata mahdollisimman täsmällisesti kysyttyyn kysymykseen.

Kirjallisissa tehtävissä arvostetaan myös vastauksen johdonmukaisuutta. Vastauksen on edettävä yleiseltä tasolta yksityiskohtiin.

Arvostelu kirjallisissa tehtävissä on kokonaisarviointia, mutta käytännössä pisteytys perustuu pitkälti etukäteen pistejyvitettyihin mallivastauksen kohtiin. Puutteet johdonmukaisuudessa ja ristiriitaiset tiedot voivat kuitenkin vaikuttaa pisteisiin alentavasti.

Kirjallisia tehtävätyyppejä on erilaisia, eikä kaikkiin tehtäviin tule vastata samalla kaavalla. Tehtävänanto määrittelee tavan, jolla tehtävään kuuluu lopulta vastata.

Jo ennen valintakoetta sinun on hyvä haastaa itsensä vastaamaan erilaisiin tehtävätyyppeihin. Voit käyttää harjoitteluun kurssin tehtäväpankin aineistotehtäviä ja vanhojen pääsykokeiden tehtäviä.

Vastaustila

Oikeustieteellisen koevastauksissa vastaustila on rajattu. Vastaustilan rajallisuuden takia vastaukseen ei voi kirjoittaa kaikkea, mitä tietää aiheesta. Sinun on rajattava vastaus siten, että vastaat siinä täsmällisesti kysymykseen.

Valintakokeessa kirjalliset vastauksen kirjoitetaan koealustalle niille varattuun vastaustilaan.

Valintakokeessa vastaustila kirjallisissa tehtävissä vastaa yleensä noin yhtä A4-sivua. On myös mahdollista, että vastaustila on jaettu alakohdittain.

Pisteytys ja kokonaisarvostelu

Kirjallisten tehtävien pisteytys perustuu kokonaisarvosteluun. Toiseen vaiheeseen selviytyy kolminkertainen määrä hakijoita valintakokeen aloituspaikkoihin nähden. Noin tuhannen hakijan kaikki tehtävät arvostellaan.

Yleensä kokeessa on kolmesta neljään kirjallista tehtävää, joiden enimmäispistemäärä on 10 pistettä. Vähimmäispistemäärä on 0 pistettä.

Kokeessa jaetaan yleensä vain kokonaisia pisteitä. Kokonaisen pisteen saadakseen vastauksessa käytetyn ilmaisun tulee vastata riittävällä tarkkuudella mallivastauksen pistejyvitettyä kohtaa. Juridisia ilmaisuja ei voi lähtökohtaisesti korvata kansanomaisella ilmaisulla kokeessa.

Aina kokonaisen pisteen saadakseen ei tarvitse mainita kaikkia asioita. Joskus on vaihtoehtoisia tapoja ansaita piste.

Pisteen voi saada myöskin vähäisestä kirjoitusvirheestä huolimatta. Keskeiset ilmaisut on kuitenkin kirjoitettava täsmällisesti oikein. Jos kirjoitusvirhe ei muuta vastauksen merkityssisältöä, niin virhe ei ole vakava.

Valintakokeessa vastauksia kirjoitetaan aikapaineessa, joten hakijoiden kirjalliset vastaukset sisältävät suhteellisen paljon kirjoitusvirheitä. Koe ei ole verrattavissa äidinkielen kokeeseen kielenhuollon tarpeen osalta. Vastauksen virheettömyys on kuitenkin yksi arvosteluun vaikuttavista seikoista.

Pisteytykseen vaikuttavat asiat:

 • Vastauksen sisältämien tietojen virheettömyys (tietojen vastattava valintakoekirjojen tietoja)
 • Vastauksen virheettömyys (kirjoitusvirheetön, kielioppi kunnossa)
 • Vastauksen johdonmukaisuus (vastausteknisesti onnistunut vastaus)
 • Vastauksen selkeys (ei epämääräisiä ilmaisuja tai epävarmuutta)
 • Olennaisiin asioihin keskittyminen (esim. ei sisällä omia mielipiteitä)
 • Ristiriitaisten tietojen tai seikkojen esittäminen (voi vähentää pisteitä)

Pisteet eivät irtoa helposti oikeustieteellisen koevastauksissa. Monet oikeustieteelliseen hakijat ovat tottuneet menestymään koulussa, joten aluksi voi olla sokki, että harjoitustehtävästä saa vain muutaman pisteen lukemisesta huolimatta.

Epäonnistumiset kannattaa kuitenkin kokea ennen varsinaista valintakoetta. Pisteet nousevat kyllä vaadittavaan 7–8 pisteen tasoon valintakokeeseen mennessä. Tiedekunnassa erinomaisen vastauksen raja on 8 pistettä.

Onnistuessaan 9 pisteen vastauksen kirjoittaminen on täysin mahdollista. Täyden 10 pisteen vastaus kirjallisissa tehtävissä on puolestaan suhteellisen harvinainen näky.

Tehtävänannon sisäistäminen

Tehtävänannon sisäistämisen merkitystä ei voi painottaa liikaa. Suurimman virheen voit tehdä lukemalla tehtävänannon huolimattomasti. Se on virhe, joka voi viedä koko tehtävän nollille.

Pääsin Helsingin oikeustieteelliseen tiedekuntaan vuonna 2014. Sinä vuonna esseetehtävä “Hallinnollinen sääntely hallinnon toimintamuotona” testasi pyrkijöiden luetun ymmärtämistä raa’alla tavalla. Valintakoekirjassa “hallinnollinen sääntely” mainittiin kahdessa eri yhteydessä. Vain toinen niistä käsitteli hallinnollista sääntelyä hallinnon toimintamuotona.

Hallinnollinen sääntely olikin helposti sekoitettavissa sääntöjen antamiseen. Jos pyrkijä ymmärsi kysymyksen väärin, pisteitä ei herunut.

Tällainen erehtyminen kertoo siitä, että

 1. hakija ei ole lukiessaan osannut erottaa näitä kahta asiaa eri asioiksi tai
 2. hakija on lukenut kysymyksen huolimattomasti

Lääke ensimmäiseen ongelmaan on lukutekniikan treenaaminen.

Lääke toiseen ongelmaan on pirullisilla harjoitustehtävillä treenaaminen.

Vastauksen luonnostelu

Vastauksesta kannattaa laatia mahdollisimman johdonmukainen, joten aikaa kannattaa käyttää hieman myös vastauksen luonnosteluun. Luonnostelun tulee olla nopeaa. Idea on saada ajatukset paperille ennen kuin keskittyy kirjoittamiseen.

Valintakokeessa jaetaan suttupaperia, joten luonnoksen voi tehdä edelleen paperille, vaikka koe on muuten digitaalinen.

Vastauksen kirjoittaminen

Vastauksen kirjoittaminen aloitetaan johdonmukaisesti yleensä yleiseltä tasolta, josta edetään yksityiskohtiin. Johdonmukainen käsittelyjärjestys voi olla myös esimerkiksi kronologinen aikajärjestys.

Tekstiin ei tarvitse tehdä erityistä johdantokappaletta. Lyhyesti voi alkuun vain todeta, mistä asiassa on kyse.

Digitaalisiin vastauksiin kannattaa tehdä kappalejako yhdellä rivinvaihdolla.

Vastauksen lopuksi ei tarvitse tehdä lopetuskappaletta, jossa toistaa vastauksen sisältöä. Kirjallinen vastaus loppuu johtopäätökseen tai ikään kuin päin seinää.

Vastaustilaa voi säästää lyhentämällä sanoja lyhenteillä. Ilmaisu tulee kuitenkin kirjoittaa virallisessa muodossa ensimmäistä kertaa sitä käytettäessä.

Kirjoittaessa tekstiin ei tule lisätä omia poliittisia tai moraalisia kannanottoja, vaikka aihe saattaisi provosoida näihin. Omia mielipiteitä kokeessa ei arvosteta samoin kuin ylioppilaskirjoituksissa.

Oikeudellisesti perusteltu näkemys tarkoittaa oikeuslähteisiin tukeutuvaa kannanottoa. Valintakokeessa oikeuslähde on valintakoekirjallisuus ja mahdollinen kokeessa jaettava aineisto.

Valintakoekirjojen tietoja ei tarvitse, eikä kannata kirjoittaa omin sanoin. Ilmaisun on mukailtava mahdollisimman tarkasti valintakoekirjassa esitettyä tietoa. Sinua ei syytetä plagioinnista, vaikka käyttäisit täsmällisesti kirjan ilmaisuja.

Vastaustekniikan harjoittelu

Vastaustekniikasta voisi kirjoittaa ja luennoida vaikka kuinka paljon, mutta vain treenaamalla voit sisäistää kunnolla vastaustekniikan. Harjoittelulla voit saada itsevarmuutta vastaamiseen, jolloin et tarvitse kokeessa juurikaan miettiä vastaustekniikkaa.

Vastaustekniikan hallinta on apuväline hyvien vastausten laadintaan. Osa hakijoista pääsee sisään ilman kunnollisen vastaustekniikankin hallintaa, mutta viimeistään tiedekunnassa vastaustekniikan merkitys korostuu.

Voit aloittaa vastaustekniikan harjoittelemisen heti aineistotehtävillä, joita saat Oikistreeni Vastaustekniikka kurssilta.

Tervetuloa Lähtölaukaus-kurssille ja oikikseen hakijoiden sisäpiiriin!

Tarjoamme sinulle Lähtölaukaus-kurssin maksutta. Lisäksi saat oikikseen hakijoiden sisäpiiriin kuuluvaa tietoa sekä oppimiseen, juridiikkaan ja oikeustieteelliseen hakemiseen liittyvien kurssien ja palveluiden mainontaa.

Osallistuminen

Kurssi on toteutetut niin, että saat sähköpostiisi linkin kurssisisältöön. Kurssille osallistuminen ei edellytä käyttäjätunnusta. Sinun tulee antaa osallistumista varten sähköpostiosoitteesi ja etunimesi. Mikäli annetuissa tiedoissa on virheitä, niin osallistumisoikeus evätään.

Kurssin sisältö

Lähtölaukaus-kurssi kostuu lyhyistä ja ytimekkäistä videoista, tehtäväesimerkeistä ja erilaisista ohjeistuksista. Luennot ovat miniluentoja.

Kurssi kostuu seuraavista miniluennoista:

 1. Johdanto 
 2. Lukutekniikka 
 3. Vastaustekniikka
 4. Fiksumpi tapa treenata 

+ Esimerkkitehtävä 

Perusosioiden lisäksi kurssiin voi kuulua lisäaineistoa.

Sisällön laatu ja muutokset

Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä sisältöön muutoksia ja päivityksiä sisällön laadun parantamiseksi, juridisten seikkojen takia tai uuden tiedon päivittämiseksi. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta toimittaa päivityksistä sisältöön.

Palveluntarjoajalla on lakisääteinen virhevastuu palvelun toiminnasta.

Digitaalisen sisällön käyttäminen

Sisällön käyttäminen edellyttää kolmannen osapuolen markkinointi- ja tilastoevästeiden hyväksymistä. Sisältö on käytettävissä yleisimmillä päivitetyillä selaimilla mobiililaitteilla ja tietokoneilla.

Sisältö on käytettävissä vähintään 14 päivän ajan kurssin alkamisesta.

Osallistumisen ja suostumuksen peruutus

Voit koska tahansa poistua sähköpostilistalta sähköpostin alaosasta löytyvän linkin kautta. Jos poistut listalta, sinun tulee pidättäytyä käyttämästä digitaalista sisältöä tai palvelua ja saattamasta sitä kolmansien osapuolten saataville.

Tekijänoikeuksien kunnioittaminen

Saat ei-yksinomaisen määräaikaisen käyttöoikeuden sisältöön yksityistä käyttöä varten.

Kurssin sisältö on suojattu tekijänoikeuksilla ja muilla immateriaalioikeuksilla. Sinulla ei ole oikeutta kopioida tai levittää suojattua sisältöä ilman erillistä lupaa. Sisältö on suojattu teknisellä suojauksella. Tekijänoikeuksien rikkomisesta seuraa automaattisesti korvausvelvollisuus.

Yksityisyytesi kunnioittaminen

Kunnioitamme yksityisyyttäsi. Käsittelemme henkilötietojasi tietosuojaselosteemme mukaisissa käyttötarkoituksissa. Sinulla on tietosuojaselosteessa ilmenevät oikeudet henkilötietoihisi.

Palveluntarjoaja

Lekantti Oy
PL 214, 00101 Helsinki Finland
lekantti@lekantti.fi
0400 864 825
Y-tunnus: 3108056-8

Päivitetty 14.02.2024