Luennon edistyminen
0% Suoritettu

Oikeustieteellisen valintakokeessa ja tenteissä on melko vakiintunut vastaustekniikka, jolla kirjallisiin tehtäviin tulisi vastata. Kaikista keskeisintä on vastata mahdollisimman täsmällisesti kysyttyyn kysymykseen. Katso luento: Tarvitset täsmällistä osaamista [Vain jäsenille].

Kirjallisissa tehtävissä arvostetaan myös vastauksen johdonmukaisuutta. Vastauksen on edettävä yleiseltä tasolta yksityiskohtiin.

Arvostelu kirjallisissa tehtävissä on kokonaisarviointia, mutta käytännössä pisteytys perustuu pitkälti etukäteen pistejyvitettyihin mallivastauksen kohtiin. Puutteet johdonmukaisuudessa ja ristiriitaiset tiedot voivat kuitenkin vaikuttaa pisteisiin alentavasti.

Kirjallisia tehtävätyyppejä on erilaisia, eikä kaikkiin tehtäviin tule vastata samalla kaavalla. Tehtävänanto määrittelee tavan, jolla tehtävään kuuluu lopulta vastata.

Jo ennen valintakoetta sinun on hyvä haastaa itsensä vastaamaan erilaisiin tehtävätyyppeihin. Voit käyttää harjoitteluun kurssin tehtäväpankin aineistotehtäviä [Vain jäsenille] ja vanhojen pääsykokeiden tehtäviä.

Vastaustila

Oikeustieteellisen koevastauksissa vastaustila on rajattu. Vastaustilan rajallisuuden takia vastaukseen ei voi kirjoittaa kaikkea, mitä tietää aiheesta. Sinun on rajattava vastaus siten, että vastaat siinä täsmällisesti kysymykseen.

Valintakokeessa kirjalliset vastauksen kirjoitetaan kokeessa jaettaviin vastauslomakkeisiin, joissa on vastaukselle varattu valmis viivoitus. Kullakin tehtävällä on oma vastauslomake. Vastauslomakkeessa on yleensä valmiiksi merkitty tehtävänumero, ja henkilötiedoille on varattu oma paikka vastauslomakkeen yläosassa. Katso vastauslomake [Vain jäsenille].

Vastauslomakkeessa on noudatettava valmista rivijakoa. Yhdelle riville ei saa kirjoittaa useampaa riviä tekstiä, eikä teksti saa ylittää rivin pituutta. Arvostelija ei lue vastaustilan ylimenevää osaa.

Valintakokeessa vastaustila kirjallisissa tehtävissä on yleensä yksi sivu. On myös mahdollista, että vastaustila on jaettu alakohdittain. Yleensä vastaustilan saa kuitenkin itse jakaa kysymyksen alakohtiin.

Teoriassa on mahdollista, että vastaustila olisi enemmän kuin yksi sivu. Oikeustieteellisen tiedekunnan tenteissä vastaustila on joskus pidempikin.

Vastaustilan rajallisuus saa monet kikkailemaan käsialalla ja 0.3 mm lyijykynillä. Käsialan suhteen on muistettava, että käsialan on oltava luettavaa. Epäselvä käsiala ei tuo pisteitä. Jos käsiala ei ole täysin harakan varpaita, niin lähtökohtaisesti käsialan suhteen ei tule ongelmaa.

Lyijytäytekynä on hyvä valinta, mutta tavallinen 0.5 mm lyijykynä riittää hyvin. Lisäksi kannattaa olla mukana lyijykynä, jolla pystyy tekemään helpommin paksumpia rasteja monivalinnoissa.

Pisteytys ja kokonaisarvostelu

Kirjallisten tehtävien pisteytys perustuu kokonaisarvosteluun. Toiseen vaiheeseen selviytyy kolminkertainen määrä hakijoita valintakokeen aloituspaikkoihin nähden. Noin tuhannen hakijan kaikki tehtävät arvostellaan.

Yleensä kokeessa on kolmesta neljään kirjallista tehtävää, joiden enimmäispistemäärä on 10 pistettä. Vähimmäispistemäärä on 0 pistettä.

Kokeessa jaetaan yleensä vain kokonaisia pisteitä. Kokonaisen pisteen saadakseen vastauksessa käytetyn ilmaisun tulee vastata riittävällä tarkkuudella mallivastauksen pistejyvitettyä kohtaa. Juridisia ilmaisuja ei voi lähtökohtaisesti korvata kansanomaisella ilmaisulla kokeessa.

Aina kokonaisen pisteen saadakseen ei tarvitse mainita kaikkia asioita. Joskus on vaihtoehtoisia tapoja ansaita piste.

Pisteen voi saada myöskin vähäisestä kirjoitusvirheestä huolimatta. Keskeiset ilmaisut on kuitenkin kirjoitettava täsmällisesti oikein. Jos kirjoitusvirhe ei muuta vastauksen merkityssisältöä, niin virhe ei ole vakava.

Valintakokeessa vastauksia kirjoitetaan aikapaineessa, joten hakijoiden kirjalliset vastaukset sisältävät suhteellisen paljon kirjoitusvirheitä. Koe ei ole verrattavissa äidinkielen kokeeseen kielenhuollon tarpeen osalta. Vastauksen virheettömyys on kuitenkin yksi arvosteluun vaikuttavista seikoista.

Pisteytykseen vaikuttavat asiat:

  • Vastauksen sisältämien tietojen virheettömyys (tietojen vastattava valintakoekirjojen tietoja)
  • Vastauksen virheettömyys (kirjoitusvirheetön, kielioppi kunnossa)
  • Vastauksen johdonmukaisuus (vastausteknisesti onnistunut vastaus)
  • Vastauksen selkeys (ei epämääräisiä ilmaisuja tai epävarmuutta)
  • Olennaisiin asioihin keskittyminen (esim. ei sisällä omia mielipiteitä)
  • Ristiriitaisten tietojen tai seikkojen esittäminen (voi vähentää pisteitä)

Pisteet eivät irtoa helposti oikeustieteellisen koevastauksissa. Monet oikeustieteelliseen hakijat ovat tottuneet menestymään koulussa, joten aluksi voi olla sokki, että harjoitustehtävästä saa vain muutaman pisteen lukemisesta huolimatta.

Epäonnistumiset kannattaa kuitenkin kokea ennen varsinaista valintakoetta. Pisteet nousevat kyllä vaadittavaan 7–8 pisteen tasoon valintakokeeseen mennessä. Tiedekunnassa erinomaisen vastauksen raja on 8 pistettä.

Onnistuessaan 9 pisteen vastauksen kirjoittaminen on täysin mahdollista. Täyden 10 pisteen vastaus kirjallisissa tehtävissä on puolestaan suhteellisen harvinainen näky.

Tehtävänannon sisäistäminen

Tehtävänannon sisäistämisen merkitystä ei voi painottaa liikaa. Suurimman virheen voit tehdä lukemalla tehtävänannon huolimattomasti. Se on virhe, joka voi viedä koko tehtävän nollille.

Pääsin Helsingin oikeustieteelliseen tiedekuntaan vuonna 2014. Sinä vuonna esseetehtävä “Hallinnollinen sääntely hallinnon toimintamuotona” testasi pyrkijöiden luetun ymmärtämistä raa’alla tavalla. Valintakoekirjassa “hallinnollinen sääntely” mainittiin kahdessa eri yhteydessä. Vain toinen niistä käsitteli hallinnollista sääntelyä hallinnon toimintamuotona.

Hallinnollinen sääntely olikin helposti sekoitettavissa sääntöjen antamiseen. Jos pyrkijä ymmärsi kysymyksen väärin, pisteitä ei herunut.

Tällainen erehtyminen kertoo siitä, että

  1. hakija ei ole lukiessaan osannut erottaa näitä kahta asiaa eri asioiksi tai
  2. hakija on lukenut kysymyksen huolimattomasti

Lääke ensimmäiseen ongelmaan löytyy sisäistämismenetelmän haltuunotosta ja tekstin avauksista. Katso luento Sisäistämismenetelmä [Vain jäsenille].

Lääke toiseen ongelmaan on pirullisilla harjoitustehtävillä treenaaminen. Etenkin harjoitustehtävä 6 [Vain jäsenille] laittaa ajattelemaan, vastasiko kysymykseen vain puolittain.

Vastauksen luonnostelu

Vastauksesta kannattaa laatia mahdollisimman johdonmukainen, joten aikaa kannattaa käyttää hieman myös vastauksen luonnosteluun. Luonnostelun tulee olla nopeaa. Idea on saada ajatukset paperille ennen kuin keskittyy kirjoittamiseen.

Luonnosteluun voit käyttää toisen vastauspaperin nurjaa puolta, jos kokeessa ei jaeta erillistä luonnospaperia. Optinen vastauslomake kannattaa kuitenkin pitää puhtaana kaikesta luonnosteluista.

Vastauksen kirjoittaminen

Vastauksen kirjoittaminen aloitetaan johdonmukaisesti yleensä yleiseltä tasolta, josta edetään yksityiskohtiin. Johdonmukainen käsittelyjärjestys voi olla myös esimerkiksi kronologinen aikajärjestys.

Tekstiin ei tarvitse tehdä erityistä johdantokappaletta. Lyhyesti voi alkuun vain todeta, mistä asiassa on kyse.

Oikeustieteellisessä koevastauksissa kappalejakoa ei tarvitse tehdä riviä vaihtamalla. Kappalejaon voi merkitä halutessaan merkitä hakasella, joka ei sekoitu tekstiin. ∫ Toisen kappaleen voi aloittaa hakasen jälkeen.

Vastauksen lopuksi ei tarvitse tehdä lopetuskappaletta, jossa toistaa vastauksen sisältöä. Kirjallinen vastaus loppuu johtopäätökseen tai ikään kuin päin seinää.

Vastaustilaa voi säästää lyhentämällä sanoja lyhenteillä. Ilmaisu tulee kuitenkin kirjoittaa virallisessa muodossa ensimmäistä kertaa sitä käytettäessä.

Kirjoittaessa tekstiin ei tule lisätä omia poliittisia tai moraalisia kannanottoja, vaikka aihe saattaisi provosoida näihin. Omia mielipiteitä kokeessa ei arvosteta samoin kuin ylioppilaskirjoituksissa.

Oikeudellisesti perusteltu näkemys tarkoittaa oikeuslähteisiin tukeutuvaa kannanottoa. Valintakokeessa oikeuslähde on valintakoekirjallisuus ja mahdollinen kokeessa jaettava aineisto.

Valintakoekirjojen tietoja ei tarvitse, eikä kannata kirjoittaa omin sanoin. Ilmaisun on mukailtava mahdollisimman tarkasti valintakoekirjassa esitettyä tietoa. Sinua ei syytetä plagioinnista, vaikka käyttäisit täsmällisesti kirjan ilmaisuja.

Vastaustekniikan harjoittelu

Vastaustekniikasta voisi kirjoittaa ja luennoida vaikka kuinka paljon, mutta vain treenaamalla voit sisäistää kunnolla vastaustekniikan. Harjoittelulla voit saada itsevarmuutta vastaamiseen, jolloin et tarvitse kokeessa juurikaan miettiä vastaustekniikkaa.

Vastaustekniikan hallinta on apuväline hyvien vastausten laadintaan. Osa hakijoista pääsee sisään ilman kunnollisen vastaustekniikankin hallintaa, mutta viimeistään tiedekunnassa vastaustekniikan merkitys korostuu.

Voit aloittaa vastaustekniikan harjoittelemisen heti aineistotehtävillä. Valintakoekirjojen ilmestymisen jälkeen saat käyttöösi kurssilta myös valintakoekirjallisuuteen pohjautuvia tehtäviä.